Školská rada

Předseda školské rady

Konečný Marek
Tel.: 771 216 031
Email: kon.marek@seznam.cz   

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

Ing. Čaněk Lubomír
Tel.: 721 656 238
Email: canekagroslav@gmail.com

Mgr. Kopeček Kamil
Tel.: 736 698 915
Email: kamil.kopecek@email.cz

Mgr. Ryšavý Svatoslav
Tel.: 731 654 206
Email: mistostarosta@mesto-miroslav.cz

Zástupci voleni z řad pedagogů

Mgr. Bednaříková Daniela
Tel.: 608 128 347
Email: bednarikovad@zsmiroslav.cz

Mgr. Benešová Jana
Tel.: 606 123 522
Email: benesovaj@zsmiroslav.cz

Mgr. Pavlů Jana
Tel.: 774 724 100
Email: pavluj@zsmiroslav.cz

Zástupci voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Hajznerová Lucie                              
Tel.: 739 559 281
Email: lucinkahajznerova@centrum.cz

Konečný Marek
Tel.: 771 216 031
Email: kon.marek@seznam.cz                       

Novotná Andrea
Tel.: 731 487 788
Email: andreanovotna@mstrojirny.cz

Účel školské rady:

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů.

Složení školské rady:

Školská rada je devítičlenná, třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje – výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

c) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

d) projednává – návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a inspekční zprávy České školní inspekce,

e) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

f) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Stáhnout jednací řád školské rady

Zápisy ze zasedání školské rady ke stažení

Zápis ze zasedání školské rady 13. 12. 2023

Zápis ze zasedání školské rady 8. 2. 2023

Zápis ze zasedání školské rady 22. 12. 2022

Zápis ze zasedání školské rady 20. 5. 2021

Zápis ze zasedání školské rady 5. 2. 2020

Zápis_ze zasedání školské rady_11. 3. 2019

Zápis ze zasedání školské rady 22. 11. 2018

Zápis ze zasedání školské rady 21. 5. 2018

Zápis ze zasedání školské rady 29. 11. 2017

Zápis ze zasedání školské rady_8. 12. 2016

Zápis ze zasedaní školské rady_23. 6. 2016

Zápis ze zasedání školské rady_10. 11. 2015

Zápis ze zasedání školské rady_8. 1. 2015

Zápis ze zasedání školské rady_16. 10. 2014

Zápis ze zasedání školské rady_15. 5. 2014

Zápis ze zasedání školské rady_31. 10. 2013

Zápis ze zasedání školské rady_12. 6. 2013

Zápis ze zasedání školské rady_4. 12. 2012