Školská rada

Předseda školské rady

Volf Roman
Tel.: 604 209 647
Email: romanvolf65@seznam.cz

Zástupci jmenovaní zřizovatelem

Mgr. Kopeček Kamil
Tel.: 736 698 915
Email: kamil.kopecek@email.cz

Ing. Plechatý Martin
Tel.: 725 427 376
Email: starosta@mesto-miroslav.cz

Volf Roman
Tel.: 604 209 647
Email: romanvolf65@seznam.cz

Zástupci voleni z řad pedagogů

Mgr. Bartuňková Andrea
Tel.: 602 677 243
Email: andrea.vysmata@seznam.cz

Mgr. Benešová Jana
Tel.: 606 123 522
Email: janabenesja@seznam.cz

Mgr. Pavlů Jana
Tel.: 774 724 100
Email: januspa@seznam.cz

Zástupci voleni z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Dvořák Roman
Tel.: 773 679 555
Email: dvorakroman@seznam.cz

Novotná Andrea
Tel.: 731 487 788
Email: andreanovotna@mstrojirny.cz

Prokeš David
Tel.: 602 136 385
Email: davidprokes@seznam.cz

Účel školské rady:

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů.

Složení školské rady:

Školská rada je devítičlenná, třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje – výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

c) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

d) projednává – návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a inspekční zprávy České školní inspekce,

e) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

f) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Stáhnout jednací řád školské rady (DOC)

Zápisy ze zasedání školské rady ke stažení

Zápis ze zasedání školské rady 8. 2. 2023

Zápis ze zasedání školské rady 22. 12. 2022

Zápis ze zasedání školské rady 20. 5. 2021

Zápis ze zasedání školské rady 5. 2. 2020

Zápis_ze zasedání školské rady_11. 3. 2019

Zápis ze zasedání školské rady 22. 11. 2018

Zápis ze zasedání školské rady 21. 5. 2018

Zápis ze zasedání školské rady 29. 11. 2017

Zápis ze zasedání školské rady_8. 12. 2016

Zápis ze zasedaní školské rady_23. 6. 2016

Zápis ze zasedání školské rady_10. 11. 2015

Zápis ze zasedání školské rady_8. 1. 2015

Zápis ze zasedání školské rady_16. 10. 2014

Zápis ze zasedání školské rady_15. 5. 2014

Zápis ze zasedání školské rady_31. 10. 2013

Zápis ze zasedání školské rady_12. 6. 2013

Zápis ze zasedání školské rady_4. 12. 2012