Přípravná třída ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/23 byla otevřena přípravná třída již druhým rokem.
2. září jsme přivítali v kmenové třídě 13 předškoláků a jejich rodiče. Během školního roku přibyly další 3 děti. Jedno dítě přestoupilo z 1. třídy, druhé přišlo z okolní MŠ a třetí se přistěhovalo do Miroslavi z jiné přípravné třídy. Celkem 16 dětí (10 chlapců a 6 dívek) se vzdělávalo pod vedením speciální pedagožky Mgr. Olgy Široké a za účinné pomoci paní asistentky Radky Kudláčkové. V 1. pololetí posílila naše řady ještě paní asistentka Hana Leitgebová.
Během celého školního roku jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy pod názvem Z pohádky do pohádky. Naším cílem byla systematická příprava předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky na úspěšný start a bezproblémové začlenění do 1. třídy.
Naše přípravná třída je otevřená a přístupná moderním trendům při výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí programu (ŠVP) bylo kreativní učení s pohybem, edukineziologie, sociálně-emoční učení a celostní komunikace. Pracovali jsme s celým tělem a zapojovali všechny smysly při učení. Pomocí hry a pohybu  jsme rozvíjeli  schopnosti a dovednosti budoucího prvňáčka, grafomotoriku, řeč, prostorovou a pravo-levou orientaci, matematickou představivost aj. Zvláštní pozornost věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, a to s přihlédnutím ke skupině charakteru jejich znevýhodnění. Všechny činnosti vycházely z potřeb dětí. Pohyb a speciální cvičení byly zaměřeny jako prevence poruch učení a chování. Byly obohacené častým pobytem venku a zajímavými akcemi pro děti. Mnoho času jsme strávili v herně, na družinové zahrádce, v parku, na dopravním hřišti a na dalších místech při vycházkách po okolí.
Navázali jsme spolupráci i s jinými přípravnými třídami. Do jedné z nich, do Břežan, jsme se vydali na přátelskou návštěvu v rámci našeho třídního výletu.
Veškerá fotodokumentace našich aktivit během celého roku byla poskytnuta dětem a rodičům na konci školního roku na památku.