PŘÍPRAVKA

V letošním školním roce byl v naší škole zřízen historicky první přípravný ročník pro děti, které mají z určitých důvodů doporučen odklad školní docházky. Cílem přípravného ročníku je systematická předškolní příprava na úspěšný start a bezproblémové začlenění do 1. ročníku ZŠ. Zvýšená pozornost je zaměřena na grafomotoriku a rozvoj řeči. Součásti přípravy je logopedická péče a prevence poruch učení.Přípravka 1
Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují.  Obsahem vyučování, které činí 20 hodin týdně, jsou různé didakticky zaměřené hry a pohybové, výtvarné a hudební činnosti odehrávající se v nově vytvořené třídě, v herně nebo ve venkovním prostředí. Společně s 1. stupněm se děti zúčastňují kulturních a společenských akcí, mají možnost navštěvovat ranní i odpolední družinu a stravovat se ve školní jídelně.
Naší snahou je vytvořit pro 15 dětí z přípravky (4 dívky a 11 chlapců) příjemné prostředí a radostné ovzduší pro učení. Proto bychom chtěly moc poděkovat vedení města Miroslav za zřízení a materiální vybavení přípravné třídy, a také za dárečky, které dostaly děti od vedení města 1. září při slavnostním zahájení v kulturním domě.Přípravka 3

Olga Široká, Nina Balážová a Radka Kudláčková

Fotogalerie