Podporujeme podnikavost a kreativitu našich dětí

V letošním školním roce  se naše škola zapojila do  nového projektu s názvem „Implementace KAP JMK II“, jehož součástí je také klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity. Projekt připravil Jihomoravský kraj , aktivitu koordinuje Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání a bude probíhat v období 2020 -2023. Projekt navazuje na projekty KaPoDaV a Polygram realizované v letech 2017 – 2020.

Cílem výchovy k podnikavosti je podnikavý absolvent školy, který během školní docházky natrénoval a osvojil si dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také nazývané soft skills) – sociální a komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy, stanovit si cíle, přijímat roli a spolupracovat v týmu lidí, přehodnocovat zvolené postupy. Byli bychom rádi, kdybychom tento cíl mohli naplnit a připravit naše žáky pro život, třeba i výběrem programu k podpoře podnikavosti, které nám jsou nabízeny. Součástí je i studium P-koordinátorů, kterými se za naši školu staly Mgr. Radka Holcrová a Mgr. Jana Pavlů.     V rámci projektu jsme se zapojili do jednodenního výukového programu- tematického dne s využitím PC aplikace k finanční gramotnosti- Dr. Zdědil a pan Zdražil. Žáci 9. ročníku v simulované aktivitě mohli prožít několik měsíců v roli člena domácnosti. Proškolené p.uč. prováděly studenty touto “hrou” a podněcovaly je ke kreativním nápadům, které ovlivní finanční výsledky jejich domácnosti.

Mgr. Radka Holcrová