Řád ŠD

 Řád školní družiny

 1. Do školní družiny nastupují děti ihned po vyučování. Předává je třídní učitelka nebo

učitel, který vyučuje poslední vyučovací hodinu, vychovatelce. Děti odcházejí z družiny

podle údajů uvedených rodiči na zápisním lístku.

2. Každý odchod v průběhu pobytu v družině hlásí dítě vychovatelce.

Jakoukoliv změnu v odchodu z družiny hlásí rodiče vždy písemně nebo si dítě vyzvednou

osobně (telefonické vyřízení tohoto není možné ).

3. Do družiny se děti přezouvají a přezůvky ukládají do určených skříněk, bundy na určené

místo.

4. K činnostem svého oddělení se přesouvají společně s vychovatelkou.

Nezdržují se zbytečně mimo třídu.

5. Dítě, které se přihlásí do zájmových kroužků, odchází do těchto kroužků samo. Vrací- li

se po skončení kroužku zpátky do družiny, přichází opět samo.

6. Vybavení školní družiny udržují v pořádku a čistotě. Hračky, hry a stavebnice ukládají

na své místo. V případě úmyslného ničení hraček, her a vybavení školní družiny, žádá škola

náhradu po rodičích.

7. Na pracovním místě při všech aktivitách udržují děti pořádek a čistotu.

8. Odhlášení dítěte ze školní družiny je možné pouze v termínu od 1. do 30.září

a v termínu od 1. do 30. ledna.