Základní informace

Naše škola

Název školy:                   Základní škola, Miroslav, okres Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo školy:                      Třináctky 19, 671 72 Miroslav
Právní forma:                 Příspěvková organizace města
IČO:                                    49438000
Zřizovatel školy:             Město Miroslav
Sídlo zřizovatele:            Náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav
Email školy:                     zsmiroslav@zsmiroslav.cz

ID schránky:  hzgg66d

Ředitelka školy:                        Mgr. Jana Kadlecová

736 760 113 kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Zástupkyně ředitelky školy:          Mgr. Radka Holcrová

606 041 616 holcrovar@zsmiroslav.cz

Výchovná poradkyně:        Mgr. Lenka Biberlová

775 282 212 biberloval@zsmiroslav.cz

Speciální pedagožka:         Mgr. Miloslava Růžičková

604 468 505 ruzickovam@zsmiroslav.cz

Metodička prevence:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Karierová poradkyně:         Bc. Karin Boháčová

724 402 621 bohacovak@zsmiroslav.cz

Vedoucí vychovatelka:      Lada Vostalová

732 380 066 vostaloval@zsmiroslav.cz

Vedoucí školní jídelny:       Marcela Krulová

515 333 173 krulovam@zsmiroslav.cz

Sekretářka školy:                Bc. Jitka Jakubcová

515 333 123 jakubcovaj@zsmiroslav.cz

Vedoucí provozních zaměstnanců:               Zdeněk Krontorád

727 817 258 krontoradz@zsmiroslav.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:                Petra Peschelová

725 654 319 gdpr@jkaccounting.cz

Telefonní kontakty:
Vedení školy                           515 333 123
Budova I. stupně                   515 333 389
Školní družina

  • ŠD1 – 732 380 066
  • ŠD2 – 724 178 368,
  • ŠD3 – 702 071 411
  • ŠD4 – 607 036 981

Školní jídelna                          515 333 173

Ing. Adámková Veronika adamkovav@zsmiroslav.cz učitelka
Bc. Balážová Nina balazovan@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Bartuňková Andrea bartunkovaa@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Bednaříková Daniela bednarikovad@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Benešová Jana benesovaj@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Biberlová Lenka biberloval@zsmiroslav.cz vých.poradce
Bc. Bindzarová Lucie bindzaroval@zsmiroslav.cz učitelka
Bc. Boháčová Karin bohacovak@zsmiroslav.cz kar.poradce
Mgr. Buchtela Karel buchtelak@zsmiroslav.cz učitel
Mgr. Buchtová Dita buchtovad@zsmiroslav.cz učitelka
Dočekalová Zdeňka docekalovaz@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Mgr. Dostál Marek dostalm@zsmiroslav.cz učitel
Mgr. Drahokoupil Vladan drahokoupilv@zsmiroslav.cz učitel
Mgr. Hanzelová Kamila hanzelovak@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Hlávková Adéla hlavkovaa@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Holcrová Radka holcrovar@zsmiroslav.cz zástupce ŘŠ
Mgr. Hráčková Vendula hračkovav@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Kadlecová Jana kadlecovaj@zsmiroslav.cz ředitelka školy
Mgr. Klejdusová Helena klejdusovah@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Klímová Ivana klimovai@zsmiroslav.cz učitelka
Bc. Koubková Kateřina koubkovak@zsmiroslav.cz vychovatelka
Kudláčková Radka kudlackovar@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Křečková Kateřina kreckovak@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Mgr. Máca Jaroslav macaj@zsmiroslav.cz učitel
Mgr. Maiová Jarmila maiovaj@zsmiroslav.cz učitelka
Málková Irena malkovai@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
DiS. Mašová Kateřina masovak@zsmiroslav.cz učitelka
Matějková Hana matejkovah@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Michalová Jana michalovaj@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Mgr. Náhlíková Irena nahlikovai@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Novotná Zdeňka novotnaz@zsmiroslav.cz učitelka
Pavlů Lucie pavlul@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Pavlů Jana pavluj@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Polláková Mária pollakovam@zsmiroslav.cz vychovatelka
Redl Silvie redls@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Mgr. Rozmahelová Vladimíra rozmahelovav@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Růžičková Miloslava ruzickovam@zsmiroslav.cz speciální pedag
Mgr. Řeřucha Jaroslav reruchaj@zsmiroslav.cz učitel
Mgr. Řeřuchová Lucie reruchoval@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Schlesingerová Ludmila schlesingeroval@zsmiroslav.cz učitelka
Svobodová Hana svobodovah@zsmiroslav.cz vychovatelka
Mgr. Šabatová Miroslava sabatovam@zsmiroslav.cz učitelka
Šimšová Hana simsovaha@zsmiroslav.cz asist. pedagoga
Mgr. Šimšová Helena simsovah@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Široká Olga sirokao@zsmiroslav.cz učitelka
Bc. Škutová Lucie skutoval@zsmiroslav.cz učitelka
Mgr. Vančurová Vladimíra vancurovav@zsmiroslav.cz učitelka
PhDr. Volfová Marie volfovam@zsmiroslav.cz učitelka
Vostalová Lada vostaloval@zsmiroslav.cz vedoucí vychovatelka