Výpočty

Vyčíslování rovnic – zákon zachování hmotnosti, molární hmotnost, relativní atomová hmotnost,  látkové množství a koncentrace, hmotnostní (procentuální) zlomek prvků ve sloučenině. Nosit si MFCH tabulky pro vyhledávání molární hmotnosti, přihlásit se do google classroom přes zvací odkaz.

Soli

Znát jednotlivé zástupce a skupiny solí a jejich využití, rozdělení solí, orientovat se v názvosloví solí.

Zápis je k dispozici na sdíleném disku.

Vzduch a voda

Znát pojmy skleníkový efekt, zpracování vzduchu, ozonová vrstva a díra, složení vzduchu v procentech, smog, dělení vody podle obsahu rozpuštěných látek, podle výskytu, podle čistoty, čištění vody

Zápis je k dispozici na sdíleném disku.

Hydroxidy

Jsou to žíraviny, vodné roztoky – louhy.

hydroxid sodný NaOH – bílá pevná látka, výroba mýdel, papíru, čištění odpadních potrubí.

hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (tzv. hašené vápno)bílá pevná látka, málo rozpustná, použití: cukrovary, papírny, součást malty

CHEMIE JAKO VĚDA

Chemie-přírodní věda zabývající se vlastnostmi, složením a přeměnami látek. metody: pozorování, měření a pokus.

LÁTKY

Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu. Má určité vlastnosti. Předměty kolem nás jsou tvořeny látkami=tělesa.

Rozdělení:

A) směsi – stejnorodé, různorodé

B) chemicky čisté látky – prvky, sloučeniny

A) Směsi

- složeny ze dvou nebo více látek

a) stejnorodé směsi (roztoky) – směsi, v nichž původní látky okem nerozlišíme (např. voda a sůl)

roztoky zředěné, koncentrované a nasycené

b) různorodé směsi – směsi, v nichž původní látky okem odlišíme (např. voda a písek)

Různorodé směsi:

- suspenze – kapalina a pevná látka ( voda+křída)

- emulze – kapalina a kapalina (voda+olej)

- pěna – kapalina a plyn (jar+vzduch)

- aerosol – dým – plyn a pevná látka (prach na ulici)

– mlha – plyn a kapalina (oblaka, mlha)

Fyzikální děj: nevznikají při něm nové látky (změna skupenství – tání ledu, rozpouštění cukru ve vodě)

Chemický děj: vznikají při něm nové látky (reakce kyseliny a hliníku, vzniknou nové látky chlorid hlinitý a vodík)

Metody používané při oddělování směsí

- usazování: látky s různou hustotou (voda a písek)

- odstřeďování: látky s různou hustotou -odstředivá síla (pračka)

- filtrace: pevná složka od kapalné (nebo pevné od plynné), filtr – síto, písek, tkanina, filtrační papír

- krystalizace: odpařování (např. sůl z mořské vody)

- destilace: odlišná teplota varu jednotlivých složek, kapalná látka – plynná a opět kapalná (např. destilovaná voda)

- sublimace: zahřátí – pevné na plynné (naftalen, jod)

- extrakce (vyluhování): rozpouštění se v určitém rozpouštědle (získávání olejů)

Kyseliny

kyselina chlorovodíková HCl- 35%, používá se k očištění kovů před pájením, k odstraňování vodního kamene (záchody), máme ji v žaludku (0,4%).

kyselina sírová H2SO4 surovina síra, 96-98%, v ovzduší je příčinou kyselých dešťů,  výroba průmyslových hnojiv, plastů, náplň autobaterií

kyselina dusičná HNO3- 65%, výroba průmyslových hnojiv, plastů, výbušnin

kyselina uhličitá H2CO3 – součást perlivých nápojů

Při práci s kyselinou je nutné používat ochranné pomůcky a při míchání nikdy nelít vodu do kyseliny!