Přípravná třída na ZŠ Miroslav ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 bude v Základní škole Miroslav, Třináctky 135/19 zřízena přípravná třída.

 • Do přípravné třídy mohou být podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. zařazeny děti v posledním  roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
 • Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat minimálně 10 dětí, maximální počet dětí v přípravné třídě je 15 žáků.
 • O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Děti přijímáme na základě předložení příslušné dokumentace – vyšetření PPP/SPC, které obsahuje doporučení vzdělávání v přípravné tříděrozhodnutí o udělení odkladu školní docházky z příslušné základní školy (netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky) a na základě vyplnění žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy zákonným zástupcem.
 • Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který slouží k snadnějšímu začlenění dětí do vzdělávacího procesu. Cílem je snadnější adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí a cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.
 • Hlavní předností přípravné třídy je snížený počet stejně starých dětí, který umožňuje pedagogovi individuální přístup a užší kontakt s dítětem. Vyučující se může více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítěte v duchu doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě je dítě do této třídy přijato. Snahou je, aby odklad povinné školní docházky splnil svůj účel a dítě bylo co nejlépe připraveno pro vstup do první třídy.
 • Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Dále rozvoj v  oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.
 • Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy, tj. 20 – 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností. Vzdělávání v přípravné třídě tedy probíhá v době od 8,00 do 11,40.
 • Vyučování probíhá v několika blocích, vždy s přihlédnutím na potřeby dětí. Ty se učí dovednosti, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Není to klasická výuka. Struktura vyučovacích bloků je tvořena v duchu střídání aktivit (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé; rozhovor; učení; vycházky; a dále pracovní, pohybové, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku. Pedagog rozvíjí jejich řečové, sociální a komunikační dovednosti, koncentraci pozornosti, návyky sebeobsluhy a hygieny. Vždy je však dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. Hlavním cílem přípravné třídy tedy je všestranný rozvoj dítěte a především jeho psychická, fyzická i sociální připravenost.
 • Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku žáci obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí budou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách.
 • Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně, v případě, že se dítě ve školní jídelně stravuje a to za stejných podmínek jako žáci základní školy. Dále hradí poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
 • Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě pouze do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy. Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.
 • Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy, je nutné dodržet nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině uvedený v rejstříku a také naplňování oddělení ŠD do počtu 30 účastníků.
 • Zápis do přípravného ročníku se bude konat elektronicky, veškeré informace najdete na webu školy www.zsmiroslav.cz.

Kritéria přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ Miroslav, Třináctky 135/19

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy,
 2. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy,
 3. děti s místem trvalého pobytu z jiného školského obvodu,

Ředitel základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

 • na žádost zákonného zástupce dítěte
 •  jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě – jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce.

Školské služby poskytované dětem přípravné třídy

 •  Pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu, podá žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy a žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do „své“ mateřské školy.
 • Dítě, které bude zařazeno do přípravné třídy, musí opět projít zápisem do ZŠ a to jakékoliv (možnost spádová ZŠ či jiná ZŠ dle vlastního výběru).

Mgr. Jana Kadlecová

Odměna koledníkům Tříkrálové sbírky

20220223_101004Ve středu 23. února 2022 přišel na naši školu p. farář Pavel Merta, aby poděkoval a odměnil koledníky Tříkrálové sbírky z Miroslavi a okolních obcí, kteří jsou našimi žáky (Hostěradice, Miroslavské Knínice, Kadov, Našimeřice, Suchohrdly u Miroslavi, Damnice, Jiřice, Dolenice, Hrušovany n.J.). 20220223_095143

Konverzační soutěž v německém jazyce

Je možné se na základní škole naučit němčinu, když ji máme jako druhý cizí jazyk?
Dva žáci a tři žákyně naší školy nás přesvědčili, že to možné je.
V pondělí 21. února si žáci vyzkoušeli poslech neznámého textu, představení se a konverzaci o běžných tématech jako jsou koníčky, jídlo, rodina apod. Z počátku sice byla na soutěžících znát nervozita z  mluvení, všichni se ale svého úkolu zhostili bravurně a v soutěži obstáli.
Vítězkou soutěže se stala Miluše Ludlová, která také postoupila do okresního kola a stala se tak historicky první reprezentantkou miroslavské školy v této disciplíně.
Těsně za Milkou se umístila Eliška Karlová, následována Johanou Sterzikovou. O další místa se dělili Stanislav Solař a Petr Kurbel, taktéž úspěšní řešitelé soutěže.
Děkujeme našim odvážným soutěžícím. Jejich skvělé výkony jsou velkým povzbuzením pro vyučující němčiny a budeme se těšit na další ročník v příštím školní roce!

Mgr. Daniela Bednaříková20220222_09503520220222_095109

Rozvíjíme polytechnické myšlení

IMG_7603Jak v dětech probudit zájem o techniku, programování a konstruování? Jednoduše. A přitom nebudou vědět, že se učí! To je kouzlo legorobotiky.

Stavebnice LEGO WeDo 2.0, které máme k dispozici ve škole, jsou výborné pro počáteční zkoumání. Tyto stavebnice využívá již od začátku školního roku paní učitelka Novotná ve svém kroužku. My jsme si sady stavebnic půjčili do výuky pracovních činností (kluci, 6. ročník). Děti se naučí zábavnou formou konstruovat (nejdříve podle návodů, poté podle sebe) a programovat (jednoduchá algoritmizace). Posuďte sami, co se jim podařilo během dvou vyučovacích hodin zkonstruovat!

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková

Fandili jsme pořádně!

V úterý jsme se žákyIMG_7637 4. A fandili našim českým hokejistům, kteří bojovali na ZOH v Pekingu. Jako správní fanoušci jsme si barvičkami na obličej nakreslili české vlajky, kreslili jsme vlajky i na papír. Během tvoření jsme s napětím sledovali hru. Bohužel i přes velkou podporu naši hokejisté prohráli. Ale i tak jsme si to užili :-) .

Fotogalerie.

Ing. Veronika Adámková

Prototýpci v kuchyni

Tentokrát se malí Prototýpci z 1.B vydali za dobrodružstvím do školní kuchyňky, kde se společně vrhli do pečení slaďoučkých muffinů, které plnily funkci překvapení pro maminky aIMG_0743 (1) tatínky ke sv. Valentýnu. Muffinky tří druhů byly součástí s láskou balených a tvořených přáníček a srdíček, které si už předem vytvořili v hodinách pracovních činností. Na společné pečení se moc těšili a mnozí se přiznali, že ještě nikdy nic nepekli a mají z toho i malinko strach. Ten se však ztratil hned při bezpečnostním školení, abychom předešli bolestivým popáleninám. Následovalo převlékání do zástěrek, hygienických a hlavně slušivých pokrývek hlavy, pořádné umytí rukou a pak se už jen šlehalo, rozklepávalo, míchalo, ohřívalo, plnilo, peklo a zdobilo. Po dokončení práce bylo nutné uklidit špinavé nádobí, zamést podlahu, utřít stoly a naaranžovat výsledky cukrářského umu. Moc se jim to povedlo a nechyběla ani láskyplná pochvala od rodičů! Při práci s opravdovými surovinami, které vnímali všemi smysly, si zdokonalovali jemnou motoriku, učili se pracovat v týmu, rozvíjeli slovní zásobu při stanovování postupu práce podle receptů, zároveň se učili i dějovou a časovou posloupnost jednotlivých kroků. Co nevidět do školní kuchyňky vyrážíme znovu, ale s poněkud zdravější formou receptu.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

Leden v ŠD

Hned na začátku jsme se dověděli, kdo jsou Tři králové, odkud se vzali a co přinesli. Uspořádali jsme turnaj ve stolních hrách, který jsme si užili. Povídali si o tom, jak by mohloIMG_20220126_080943 vypadat město budoucnosti.  Naučili se psát pohled, vytvořili si vlastní známku a dověděli jsme se co vše je náplní práce zaměstnanců pošty.

Tonda Obal přijel i k nám

Tonda Obal na cestách je program určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití. Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Tonda Obal starší – průvodce školním vzdělávacím programem
1. úroveň 

1-3.tř. ZŠ

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.
2. úroveň 

4-6.tř. ZŠ

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.
3. úroveň 

7-9.tř. ZŠ

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

Velmi oceňujeme profesionální přístup lektorů – děti dávaly celou hodinu pozor a hltaly každéIMG_0620 jejich slovo.  Děkujeme moc za opětovné připomenutí toho, že třídit odpad a chránit přírodu bychom měli děti učit již od útlého věku. Výstava je součástí komplexnějšího školního vzdělávacího programu. Více informací o ní a dalších vzdělávacích aktivitách najdete na stránkách Tondy Obala.

Fotogalerie

Mgr. Jana Pavlů

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Od 1. února 2022 bude na naší škole probíhat program financovaný z prostředků EU s názvem:  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Jednotlivý vyučující povedou v odpoledních hodinách po skončení výuky kroužky  na podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v závisloti na dlouhodobém přerušení výuky  s ohledem na pandemii onemocnění covid 19.  Doučování MŠMT

Třeťáci astronauty

Co baví v učivu prvouky děti třetích tříd asi nejvíce, je téma vesmír. Neustále vás zahrnujíTřeťáci astronauty (12) otázkami, na které ani dospělí ještě neznají odpovědi např. “Jak je veliký vesmír? Existuje i na některé planetě život? Kolik je ve vesmíru hvězd?”…Téměř každý by se hned rád stal astronautem, zažít stav beztíže a létat. Ve škole jsme si vytvořili projekt Astronaut a věnovali tomuto tématu spoustu času. Děti zhlédly několik krátkých videí, která astronauti točí pro děti přímo z kosmické lodi a odpovídají jim tak názorně na některé dotazy např. Jak si čistíte ve vesmíru zuby? Jak spíte? Jak si umýváte vlasy? Kam vyhazujete odpad? apod. Nejvíc děti bavily kapky vody, se kterými astronauti hráli ping-pong. Kromě videí si děti společně vytvořily maketu astronauta a v encyklopediích i na internetu hledaly informace o planetách sluneční soustavy, ze kterých si pak vytvořily naučné leporelo. Celý projekt vyvrcholil návštěvou Hvězdárny a planetária v Brně, kde zhlédly program Astronaut, při kterém díky promítací technice a optickému klamu mohly odstartovat ze Země, doletět na vesmírnou stanici a dozvědět se, co všechno musí člověk zvládnout než se stane astronautem. I když to vše bylo jako, zážitek byl obrovský a určitě si jej ponesou ještě dlouho ve své mysli.

Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie

Geometrie hravě

Geometrie hravě 3 (2)Pro žáky jsou některé matematické pojmy velmi abstraktní, zejména v geometrii. Učivo o tělesech děti na 1. stupni většinou baví, ale hůře si dokáží představit těleso v prostoru, popsat jej, vidět ho i z jiných úhlů a to vše zakreslit na papír, tedy do roviny ve 2D. Proto se snažíme s dětmi již v nižších ročnících ZŠ vyučovat tyto pojmy především manipulací, pracovat s dřívky, vytvářet různé modely krychle, kvádru, zkrátka aby jim to vše prošlo tzv. rukama. Každý takový model si pak různě natáčí a zkouší popsat. Ve 3.A třídě jsme tomu věnovali několik hodin matematiky i pracovních činností. Pomocí párátek a téměř rozmrazeného hrášku si vytvářeli nejen modely krychlí, ale zkoušeli i jiná tělesa, mnohem větší a pro ně zajímavější. Samozřejmě zkoušeli popsat a spočítat jejich vrcholy a hrany. Tuto levnou a dostupnou pomůcku si můžete zkusit i doma, je to velká zábava a navíc si některé hrášky děti nechaly stranou a zjistily, že jsou lepší než bonbóny. :) Stěny krychle si zase vyzkoušely na aktivitě, kdy kostku oblékaly, neboli vytvářely střihy (sítě krychle) pro krychli a zkoušely, které střihy jí padnou a které naopak nepůjdou. Takové aktivity sice zaberou velkou část vyučovací hodiny, někdy i několik, ale tu zkušenost a radost z objevování dětem již nikdo nevezme.

 Mgr. Jana Benešová

Fotogalerie

NP Podyjí opět na naší škole

NP Podyjí (1)Miroslavská škola spolupracuje s naším nejbližším a v ČR nejmenším Národního parkem Podyjí již několik let. Žáci jezdí na různé exkurze přímo do NP Podyjí a zaměstnanci NP Podyjí jezdí se svými vzdělávacími programy i k nám do školy. V polovině ledna navštívila naše třeťáky a čtvrťáky Ing. Svatava Holubová, vedoucí Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí, se svým vzdělávacím programem, který dětem přibližuje jedinečnost a rozmanitost tohoto národního parku. Děti se dozvěděly, že i když je v ČR tento park nejmenší, tak vyniká vysokou pestrostí rostlinných a živočišných společenstev. Přirozenou osou parku je řeka Dyje, která na své 40 km dlouhé cestě z Vranova do Znojma skýtá rozmanitá území. Žáci si během programu přiblížili jejich názvy jako třeba dubohabrové lesy, vřesoviště, vinice Šobes, kaňon Dyje, meandry Dyje a další. Pro lepší představivost těchto míst jsme mohli využít i velké barevné nástěnné obrazy všech prostředí národního parku, které naší škole Národní park Podyjí věnoval. V parku roste téměř 80 zvláště chráněných druhů rostlin. Je to také významné hnízdiště ptáků např. čápa černého, kterého má NP Podyjí ve znaku.

 Mgr. Jana Benešová

Fotografie