Základní informace

Činnost poradenského pracoviště zajišťuji:
výchovný poradce                             Mgr. Lenka Biberlová
školní metodik prevence                  Mgr. Radka Holcrová
školní psycholog                               Mgr. Robert Čapek, PhD.
speciální pedagog                            Mgr. Miloslava Růžičková a Mgr. Olga Široká

Žákům, jejich rodičům a pedagogům naší školy poskytujeme služby, které vycházejí z koncepce našeho poradenského pracoviště:

  • odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • předcházení školnímu neúspěchu
  • prevence sociálně patologických jevů
  • kariérové poradenství
  • metodická podpora pedagogům školy

Prioritou pro nás všechny je budování přiznivého školního klimatu na naší škole.