Vesmír, Glóbus a mapa – suplování

ZKOUMÁNÍ VESMÍRU

 • Aristoteles – středem vesmíru je Země, Země je kulatá
 • Mikuláš Koperník – středem vesmíru je Slunce
 • Giordano Bruno – vesmír je nekonečný, Země ani Slunce nejsou jeho středem, byl upálen
 • další významní astronomové: Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein
 • zkoumání Sluneční soustavy:
 • 1957 – první umělá družice Sputnik 1
 • 1957 – Sputnik 2 (pes Lajka)
 • 1961 – Jurij Gagarin
 • 1963 – Valentina Těreškovová
 • 1969 – Neil Armstrong, Edwin Aldrin
 • 1978 – Vladimír Remek

 

 

 

GLÓBUS, MAPA

 

 • glóbus – zmenšený model Země, není zkreslený
 • mapa – zmenšený obraz zemského povrchu přenesený do roviny, je zkreslený
 • měřítko – udává, kolikrát jsme zemský povrch zmenšili (např. 1 : 40 000 000 – povrch jsme zmenšili 40 000 000 krát, 1 cm na mapě = 40 000 000 cm ve skutečnosti = 400 km ve skutečnosti)
 • zeměpisná síť – myšlené čáry, zakreslené na mapě nebo glóbu, patří sem poledníky a rovnoběžky
 • rovnoběžky – kružnice rovnoběžné s rovníkem (= hlavní rovnoběžka)
     • určují severní a jižní zeměpisnou šířku
     • 0º – 90º zeměpisné šířky
 • poledníky – polokružnice procházející oběma póly
     • hlavní poledník = nultý poledník = greenwichský poledník
     • určují západní a východní zeměpisnou délku
     • 0º – 180º zeměpisné délky
 • pomocí poledníků a rovnoběžek určujeme zaměpisnou polohu

Trvání dne a noci na Zemi

 1. tropický pás

 • den i noc celý rok stejné – 12 hodin

 1. polární pás

 • půl roku polární den, půl roku polární noc

 1. mírný pás

 • délka dne a noci se v průběhu roku mění

 • jarní rovnodennost – 21. března, den i noc 12 hodin

 • letní slunovrat – 21. června, den 16 hodin, noc 8 hodin

 • podzimní rovnodennost – 23. září, den i noc 12 hodin

 • zimní slunovrat – 21. prosince, den 8 hodin, noc 16 hodin

STAVBA ZEMĚ

STAVBA ZEMĚ

 • Země se skládá ze tří částí:

 • jádro – vnitřní pevné (železo) a vnější kapalné, poloměr 3400 km, teplota 5000ºC

 • plášť – vnitřní a střední plastický, vnější pevný

 • kůra – oceánská do 20 km, pevninská do 80 km

 • kůra a vnější vrstva pláště tvoří litosféru = kamenný obal Země

 • litosféra je rozlámaná na litosférické desky, které se pohybují po plastickém plášti

 • na rozhraní mezi nimi jsou oblasti s častým výskytem zemětřesení a sopečné činnosti

 • na litosférických deskách se nachází:

 • světadíly (kontinenty):

  Asie

Amerika

Afrika

Antarktida

Evropa

Austrálie

 • oceány:

Tichý

Atlantský

Indický

Jižní

Severní ledový

z učebnice str. 50 vypsat nejznámější sopky světadílů:

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 • Slunce – střed Sluneční soustavy, hvězda střední velikosti, 109x větší než Země

   • teplota – jádro 15 mil. º C, na povrchu 5 500º C

 • planety: a) vnitřní Merkur, Venuše, Země, Mars

         • pomalu se otáčí kolem své osy

         • rychle obíhají kolem Slunce

         • malé, pevné

         • málo měsíců

b) vnější – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

      • rychle se otáčí kolem své osy

      • pomalu obíhají kolem Slunce

      • velké, plynné (kapalné)

      • velký počet měsíců

      • prstence

 • Měsíc – přirozená družice země

  • teplota ve dne 130º C, v noci -170º C

  • pohyby Měsíce: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne

b) kolem Země 28 dní

c) kolem své osy 28 dní

  • fáze Měsíce – změny vzhledu na naší obloze (jak velká část je osvětlena Sluncem), 1. čtvrť , úplněk, 3. čtvrť, nov

 • Země – tvar geoid – nepravidelná koule

   • rovníkový poloměr 6378 km

   • poledníkový poloměr 6356 km

   • délka rovníku 40 000 km

   • zemská osa = myšlená přímka, která prochází oběma póly a středem země, je nakloněná

   • pohyby Země: a) kolem Slunce 365 a 1/4 dne – střídání ročních období

    b) kolem své osy 24 hodin – střídání dne a noci

VESMÍR

VESMÍR

 • je veškerá hmota a prostor kolem Země (včetně Země)

 • vznik – Velký třesk, asi 15 mld. let

 • patří sem: hvězdy

planety

planetky (asteroidy)

měsíce

komety

meteory

vesmírný prach

temná hmota

 • hvězda = žhavá plynová koule, svítí a hřeje

 • planeta = chladné těleso, obíhá kolem hvězdy

 • planetka = malá planeta

 • měsíc = přirozená družice planety

 • meteor = těleso, které shoří v atmosféře

 • meteorit = těleso, které dopadne na zemský povrch (povrch jiné planety, měsíce)

 • kometa = těleso ze dvou částí, jádra a ohonu

ZEMĚPISNÉ VĚDY

Zeměpisné vědy

 • zeměpis = geografie

 • patří sem:

   1. fyzická geografie – studuje krajinné sféry (atmosféra, hydrosféra, biosféra,…)

   2. socioekonomická geografie – studuje hospodářství (průmysl, zemědělství, doprava, služby)

   3. regionální geografie – studuje jednotlivé oblasti světa (světadíly, státy, kraje,…)

   4. kartografie – tvorba map

   5. meteorologie – věda o počasí

   6. klimatologie – věda o podnebí