ČLENOVCI

 • kmen: Č L E N O V C I

 • nejpočetnější kmen ze všech živočichů

 • článkované tělo ( články nejsou stejné)

 • článkované končetiny

 • vnější kostra (= pokožka zpevněná chitinem):

 • opora těla

 • ochrana vnitřních orgánů

 • upínají se na ni svaly

 • svlékají ji (růst)

 • nervová soustava žebříčková

 • cévní soustava otevřená

 • dýchání žábry, plicní vaky, vzdušnice

 • rozmnožování pohlavní, oddělená pohlaví

  1. podkmen: T R O J L A L O Č N A T C I

 • tělo podélně i příčně rozděleno na tři části

 • žili v mořích ve starších prvohorách

 • trilobiti

2. podkmen: K O R Ý Š I

 • tělo = hlavohruď a zadeček

 • vnější kostra = krunýř, je vyztužený chitinem a uhličitanem vápenatým

 • ústní ústrojí = kusadla, čelisti, čelistní nožky

 • 5 párů kráčivých končetin, 1. pár = klepeta

 • dýchání žábrami

 • složené oči

 • zástupci: rak říční

krab obecný

velekrab japonský

humr

langusta

kreveta

garnát

perloočka, buchanka – plankton

beruška vodní

svinka, stínka (suchozemští, dýchají žaberními destičkami na spodní straně těla, musí žít ve vlhku)

2. podkmen: K L E P Í T K A T C I

 • tělo = hlavohruď a zadeček

 • 4 páry končetin

 • ústní ústrojí = makadla, klepítka

 • dýchání – plicní vaky nebo celým povrchem těla

 • řád: pavouci

 • jedovatí

 • pavučiny (snovací bradavky na zadečku)

 • hlavohruď a zadeček jsou zřetelně odděleny stopkou

 • vnější trávení

 • zástupci: křižák obecný, pruhovaný

pokoutník domácí

vodouch stříbřitý

třesavka domácí

běžník kopretinový

slíďák tatarský

stepník moravský, rudý

 • řád: sekáči

 • dravci, nejedovatí

 • nedělají pavučiny

 • kulaté tělo, dlouhé nohy

 • řád: štíři

 • klepeta

 • jedovatí – protáhlý zadeček s jedovým bodcem

 • štír středomořský

 • řád: roztoči

 • někteří paraziti

 • mnozí mikroskopičtí – živí se kůží, peřím, způsobují alergie

 • zástupci: klíště obecné – saje krev, přenáší nemoci (encefalitida, borelióza)

zákožka svrabová – žije v kůži (chodbičky)

4. podkmen: V Z D U Š N I C O V C I

 • dýchají vzdušnicemi – síť trubiček po celém těle, ústí na zadečku

 • tělo = hlava, hruď a zadeček nebo hlava + trup

 • několik tříd

 1. třída: stonožky

 • tělo zploštělé

 • na každém článku 1 pár končetin

 • draví

 • stonožka škvorová

 1. třída: mnohonožky

 • tělo válcovité

 • na každém článku 2 páry končetin

 • býložraví

 • mnohonožka zemní, svinule

 1. třída: hmyz

 • hlava – složené oči, tykadla, ústní ústrojí (kousací, sací, bodavěsací, lízací)

 • hruď – 3 páry končetin, 2 páry křídel

 • zadeček – kladélka, žihadla

 • vývoj nepřímý, larva = nymfa

 1. Hmyz s proměnou nedokonalou

 

 • vajíčko – larva – několikrát se svléká – dospělý jedinec

 

 

 1. řád: Rybenky
 • drobný, bezkřídlý hmyz
 • vlhko, tma
 • živí se organickými zbytky
 • rybenka domácí

 

 

 1. řád: Švábi
 • plochá těla
 • dlouhá tykadla
 • tmavá místa
 • živí se zbytky potravin – mohou roznášet nemoci
 • šváb obecný, rus domácí

 

 

 1. řád: Vážky
 • žijí u vody
 • dravci
 • larvy = najády žijí ve vodě
 • vážka ploská, šídlo královské, motýlice lesklá (pohlavní dvojtvárnost)

 

 

 1. řád: Kudlanky
 • dravci
 • malá, trojúhelníková hlava
 • kudlanka nábožná

 

 

 1. řád:Rovnokřídlí
 • první pár křídel tuhý, kožovitý = krytky
 • vyluzují zvuky (třením křídel o sebe nebo o nohy)
 • cvrček polní, cvrček domácí, krtonožka obecná, kobylka zelená (dlouhá tykadla, masožravá),

saranče stěhovavá (krátká tykadla, býložravá)

 

 

 

 1. řád: Strašilky
 • žijí v tropech
 • mimikry – napodobují větvičky, listy
 • býložravci
 • pakobylka indická, strašilka

 

 

 

 1. řád: Všekazi
 • termiti
 • společenský hmyz
 • živí se dřevem
 • všekaz zhoubný

 

 

 1. řád: Vši
 • bezkřídlý hmyz
 • bodavě sací ústní ústrojí
 • živí se krví – vnější cizopasníci
 • vajíčka = hnidy lepí na vlasy, chlupy
 • veš dětská

 

 

 1. řád: Stejnokřídlí
 • vnější paraziti rostlin – sají rostlinnou šťávu
 • bodavě sací ústní ústrojí
 • často partenogeneze – larvy se rodí i z neoplozených vajíček
 • mšice bezová, molice skleníková, pěnodějka obecná

 

 

 1. řád: Ploštice
 • první pár křídel vyztužený chitinem = polokrovky

 

a) suchozemské

 • živí se rostlinnými šťávami nebo krví – často paraziti

  bodavě sací ústní ústrojí

 • kněžice zelená, ruměnice pospolná, štěnice domácí

 

b) vodní

 • dravci
 • kousací ústní ústrojí
 • znakoplavka obecná, bruslařka obecná (první pár končetin zakrnělý), vodoměrka štíhlá, splešťule blátivá

 

 1. Hmyz s proměnou dokonalou

 

 • vajíčko – larva – kukla (pupa) – dospělý jedinec

 1. řád: Blechy

 • bezkřídlý hmyz

 • skákací nohy

 • bodavě sací ústní ústrojí

 • blecha obecná, psí

 1. řád: Síťokřídlí

 • průsvitná, síťovaná křídla

 • mravkolev obecný (larvy loví mravence)

 • zlatoočka zelená (larvy se živí mšicemi)

 1. řád: Motýli

 • křídla pokrytá barevnými šupinkami

 • sací ústní ústrojí = sosák (sají nektar)

 • larvy = housenky, býložravé

a) denní: otakárek fenyklový, ovocný

žluťásek řešetlákový

bělásek zelný, ovocný

obaleč jablečný

babočka paví oko, kopřivová, osiková, admirál

b) noční: přástevník medvědí

bekyně mniška

lišaj smrtihlav

dlouhozobka svízelová

martináč hrušňový

 1. řád: Dvoukřídlí

 • 1 pár křídel, 2.pár zakrnělý = kyvadélka

 • zástupci: a) ústní ústrojí lízací: moucha domácí

bzučivka zelená

masařka obecná

tiplice obecná

octomilka

pestřenka

b) ústní ústrojí bodavě sací: komár pisklavý

bodalka stájová

bzikavka dešťová

 1. řád: Brouci

 • 1. pár křídel vyztužený chitinem = krovky

 • kousací ústní ústrojí

 • zástupci: mandelinka bramborová, nádherná, topolová

slunéčko sedmitečné

tesařík alpský

hrobařík obecný

potápník vroubený

vodomil černý

chrobák obecný

zlatohlávek zlatý

roháč obecný (náš největší brouk)

chroust obecný

červotoč proužkovaný (larvy se živí dřevem)

lýkožrout smrkový (larvy žerou lýko)

potemník moučný (larvy se živí výrobky z mouky)

 1. řád: Blanokřídlí

 • často společenský hmyz

 • zástupci: čmelák – hnízda v zemi, přezimuje matka

vosa obecná, sršeň obecná – dravci, papírová hnízda

včela medonosná

lumek velký – vajíčka klade do larev dřevokazného hmyzu

lumčík žlutonohý – vajíčka klade do housenek běláska

mravenec

KROUŽKOVCI

 1. kmen: KROUŽKOVCI

 • hl. znak: protáhlé článkované tělo, všechny články jsou stejné

 • nervová soustava žebříčková

 • cévní soustava uzavřená (hřbetní céva, břišní céva, okružní cévy)

 • rozmnožování pohlavní, hermafroditi i oddělená pohlaví, vývoj přímý i nepřímý

 1. třída: MNOHOŠTĚTINATCI

 • žijí ve vodě

 • dýchají žábrami

 • mají základy končetin

 • zástupci: afroditka, nereidka, palolo

 1. třída: OPASKOVCI

 • mají opasek = řada článků s rozmnožovacími orgány, napomáhá při rozmnožování a vytváří kokon (obal kolem shluku vajíček)

 • dýchají celým povrchem těla

 • dělí se na dva řády

 1. řád: máloštětinatci

 • na každém článku 4 páry štětin

 • zástupci: žížala obecná (podílí se na tvorbě humusu)

 • nitěnka obecná (dna stojatých vod, potrava ryb)

 1. řád: pijavky

 • nemají štětiny

 • v ústní dutině mají ostré destičky, ve slinách znecitlivující látky a látku zabraňující srážení krve

 • 2 přísavky

 • zástupci: dravé – pijavka koňská, hltanovka bahenní

 • vnější cizopasníci – pijavka lékařská, chobotnatka rybí

HLÍSTI

4. kmen: H L Í S T I

 

 • hlavní znaky:
 • protáhlé, válcovité tělo
 • nervová a vylučovací soustava stejné jako u ploštěnců
 • dýchání jako u ploštěnců
 • trávicí soustava: ústní otvor – trávicí trubice – řitní otvor
 • rozmnožování: oddělená pohlaví, často pohlavní dvojtvárnost (sameček vypadá jinak než samička)
 • zástupci:
 • háďátka – žijí v půdě, užitečná (tvorba humusu) i škodlivá (škodí na rostlinách – řepa, brambory)
 • roup dětský – vnitřní cizopasník, žije v tlustém střevě a konečníku, vajíčka v okolí řitního otvoru
 • škrkavka dětská – vnitřní cizopasník, v tenkém střevě, nepřímý vývoj (larvy v plicích), nákaza nemytým ovocem a zeleninou

MĚKKÝŠI

5. kmen: MĚKKÝŠI

 

Hlavní znaky:

 

 • měkké tělo = hlava + noha + útrobní vak (krytý pláštěm)
 • pokožka krytá slizem
 • nervová soustava uzlinová
 • trávicí soustava: ústní dutina, hltan, žaludek, slinivkojaterní žláza, střevo, řitní otvor
 • vylučovací soustava: nálevky + kanálky
 • dýchací soustava: plicní vak nebo žábry
 • cévní soustava: srdce + cévy, otevřená (krev se vylévá do tělní dutiny)
 • rozmnožování: pohlavní, hermafroditi i oddělená pohlaví, vývoj přímý i nepřímý

 

1 třída: PLŽI

 • tělo kryto vápnitou schránkou = ulita, zavírá se víčkem – trvalé nebo dočasné
 • v ústním otvoru pilovitý jazýček = radula
 • 2 páry tykadel – hmat, zrak, čich
 • žijí na souši, ve sladké i slané vodě
 • zástupci: a) suchozemští – hlemýžď zahradní

páskovka keřová

slimák největší

plzák lesní

slimáček polní

b) sladkovodní – plicnatí – okružák ploský

plovatka bahenní

bahnatka malá (mezihostitel motolice jaterní)

žábry – bahenka živorodá

c) mořští – ostranka jaderská

homolice

zavinutec

ušeň

přílipka

kotouč

rapana

 

2 třída: MLŽI

 • vápnitá schránka ze dvou kusů = lastura, spojeny zámkem a vazy a svaly, uvnitř silná vrstva perleti (někteří tvoří perly)
 • nemají hlavu, jen přijímací otvor (filtrují vodu)
 • žijí ve vodě, sladké i slané
 • nepřímý vývoj
 • zástupci: a) sladkovodní – škeble rybničná

  velevrub malířský

perlorodka říční

b) mořští – slávka jedlá

hřebenatka kuchyňská

srdcovka jedlá

ústřice jedlá

perlotvorka mořská

zéva obrovská

šášeň lodní

3 třída: HLAVONOŽCI

 • nejdokonalejší z měkkýšů
 • noha přeměněna na chapadla s přísavkami
 • mají mozek a dokonalé oči
 • rohovité čelisti
 • nemají schránku nebo jen zbytky
 • draví
 • mořští
 • zástupci: chobotnice obecná

chobotnice modrokroužkovaná

krakatice obrovská

sépie obecná

oliheň obecná

loděnka hlubinná

PLOŠTĚNCI

2. kmen: PLOŠTĚNCI

 • ploché, dvoustranně souměrné tělo
 • tělo kryté pokožkou, pod ní svalová vrstva
 • trávicí dutina, jeden otvor přijímací i vyvrhovací
 • nervová soustava provazcovitá
 • vylučovací soustava: plaménkové buňky a kanálky
 • smysly: oči (světlo, tma), hmatové laloky
 • rozmnožování: hermafroditi, vývoj většinou nepřímý
 • schopnost regenerace

 

 1. třída: PLOŠTĚNKY
 • žijí volně ve vodě
 • jsou dravé
 • zástupci: ploštěnka mléčná, ploštěnka potoční

 

 1. třída: MOTOLICE
 • vnitřní paraziti
 • složitý vývoj – mezihostitel
 • zástupci: motolice jaterní – cizopasí v játrech savců (ovce, koza, tur, jelen, člověk,…), mezihostitel bahnatka malá

 

 1. třída: TASEMNICE
 • vnitřní paraziti
 • potravu přijímají celým povrchem těla
 • složitý vývoj – larva se v mezihostiteli zapouzdří – tvoří boubely, nákaza syrovým masem
 • zástupci: – tasemnice bezbranná – mezihostitel tur domácí, konečný hostitel člověk
   • tasemnice dlouhočlenná – mezihostitel prase, člověk, konečný hostitel člověk
   • škulovec široký – mezihostitel ryby, konečný hostitel člověk

ŽAHAVCI

 1. kmen: ŽAHAVCI
 • hlavní znaky:
 • ramena s žahavými buňkami
 • tělo je paprsčitě souměrné
 • dvě vrstvy buněk (mezi nimi je rosol):

a) vnější = krycí

b) vnitřní = trávicí

 • uprostřed těla je trávicí dutina = láčka
 • jeden ústní = vyvrhovací otvor
 • nervová soustava rozptýlená - buňky rozptýlené ve vnější vrstvě
 • rozmnožování: a) nepohlavní = pučení, strobilace

  b) pohlavní = hermafroditi (samčí i samičí pohlavní buňky v jednom těle),

  vývoj nepřímý (larva)

 • dva tvary těla – polypovitý, medúzovitý

 

 1. třída: POLYPOVCI
 • polypovitý tvar těla
 • často tvoří kolonie
 • zástupci: nezmar zelený

nezmar hnědý

medúzka sladkovodní

měchýřovka portugalská

 

 1. třída: MEDÚZOVCI
 • medúzovitý tvar těla
 • žijí v moři
 • zástupci: talířovka obrovská

talířovka ušatá

čtyřhranka smrtelná (Fleckerova)

 

 1. třída: KORÁLNATCI
 • mořští
 • často vápnité schránky – korálové útesy a korálové ostrovy (atoly)
 • polypovitý tvar těla
 • zástupci: korál červený

větevník

mozkovník

pérovník

sasanka koňská (sasanky nemají schránky)

PRVOCI

Říše: PRVOCI (Protozoa)

 • dříve řazeni do říše živočišné, v současnosti samostatná říše

 

Hlavní znaky:

 • tělo složeno z jedné buňky
 • mají organely:
 • buněčná blána – je pružná, chrání tělo
 • cytoplazmatická membrána
 • jádro
 • potravní vakuola – přijímání potravy, její zpracování a odstranění nestravitelných zbytků
 • stažitelná vakuola – vylučování přebytečné vody
 • organely pohybu – bičíky, panožky, brvy
 • žijí ve vlhku, ve vodě, v jiných organismech – vnitřní cizopasníci (vnitřní paraziti)
 • rozmnožování nepohlavní – dělení (příčné nebo podélné)
 • v nepříznivých podmínkách vytvářejí cysty (pevný obal kolem buňky)

 

 1. kmen: BIČÍKOVCI
 • k pohybu jim slouží bičík (1 – 8)
 • zástupci:
 • krásnoočko červené, krásnoočko štíhlé – žijí volně ve vodě
 • trypanozoma spavičná – cizopasí v krvi člověka, způsobuje spavou nemoc, přenáší ji moucha „tse-tse“, vyskytuje se v tropické Africe
 • lamblie střevní – 8 bičíků, cizopasí v tenkém střevě člověka, průjmová onemocnění

 

 1. kmen: KOŘENONOŽCI
 • k pohybu jim slouží panožky – mění tvar těla přeléváním cytoplazmy
 • zástupci:
 • měňavka velká – žije volně
 • měňavka úplavičná – cizopasí, způsobuje průjmová onemocnění
 • dírkonožci, mřížovci, penízkovci, slunivky – mají schránky (vznik hornin)

 

 1. kmen: VÝTRUSOVCI
 • nemají organely pohybu, všichni vnitřní cizopasníci
 • zástupci:
 • zimnička – několik druhů, způsobuje malárii, přenáší ji druh komára (moskyt)
 • toxoplazma – cizopasí především u kočkovitých šelem, člověku způsobuje toxoplazmózu (nebezpečná v těhotenství)
 • kokcidie – cizopasí u králíků – nemoc kokcidióza

 

 1. kmen: NÁLEVNÍCI
 • organely pohybu brvy
 • žijí volně ve vodě
 • mají buněčná ústa, buněčný hltan, buněčnou řiť
 • dvě jádra, velké (řídí buňku) a malé (rozmnožování)
 • rozmnožují se i pohlavně = spájení
 • zástupci:
 • trepka velká, bobovka, ledvinovka, vejcovka, slávinka

BUŇKA

BUŇKA

 • je základní stavební jednotka všech organismů

 • je schopna samostatného života

 • části buňky = organely

 • výplň buňky, ve které jsou umístěny organely = cytoplazma

  1. cytoplazmatická membrána:

 • pružný obal buňky

 • je polopropustná (propouští vzduch, vodu a látky v ní rozpustné)

  2. jádro

 • řídí činnost buňky

 • obsahuje dědičné (genetické) informace = DNA

  3. mitochondrie

 • vyrábí energii (buněčné dýchání)

  4. ribozómy

 • vyrábí bílkoviny

  5. endoplazmatické retikulum

 • vyrábí a transportuje látky

 • rostlinná buňka má navíc tyto organely:

  6. plastidy

 • chloroplasty – zelené (chlorofyl)

 • chromoplasty – červené, žluté, oranžové (karoten)

 • leukoplasty – bezbarvé, zásobní látky

  7. vakuoly

 • obsahují buněčnou šťávu = voda a v ní rozpuštěné látky (cukr, sůl, kyseliny, silice, barviva)

  8. buněčná stěna

 • pevný obal a opora buňky

ORGANISMY

ŽIVOTNÍ PROJEVY ORGANISMŮ

 • organismus = živá přírodnina

 • životní projevy organismů:

  • růst

  • dýchání

  • rozmnožování

  • vývoj

  • přijímání potravy a odstraňování jejich zbytků

  • pohyb

  • dráždivost

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ

 • říše

 • kmen, oddělení

 • třída

 • řád

 • čeleď

 • rod

 • druh

 • říše: rostliny, živočichové, houby, bakterie, viry

 • druh je vždy dvojslovný (trojslovný) název – např. brukev řepka olejka, brukev zelná,…..