Strunatci

 • struna hřbetní (v zárodečném stadiu nebo po celý život)

 •  trubicovitá NS

 • uzavřená CS (srdce na břišní straně těla)

 • ocas (v dospělosti někdy zaniká)  pláštěnci, bezlebeční, obratlovci

Pláštěnci

 • pokožka vylučuje rosolovitou vrstvu – plášť

 • sumky, salpy – v moři

Bezlebeční

 • kopinatec plžovitý

 • připomíná malou rybičku

 

Obratlovci

 • struna hřbetní pouze v zárodečném stadiu (kromě kruhoústých)

 •   páteř složená z obratlů

 •   vodní – žábry, ploutve

 • suchozemští – plíce, nohy

 • kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Buňka

 •  základní stavební a funkční jednotka organismů

Cytoplazma

 • polotekutá hmota tvořící obsah buňky

 • obsahuje ústroječky (organely) Buněčná stěna

 • ochrana buňky

 • určuje tvar buňky

Plazmatická membrána

 • zajišťuje výměnu látek s okolím

 • polopropustná – propouští jen některé látky

Jádro

 • řídí činnost buňky a její rozmnožování

 • nese dědičnou informaci Mitochondrie

 • energetické centrum buňky

 • místo buněčného dýchání Chloroplasty

 • obsahují zelené barvivo chlorofyl

 • probíhá zde fotosyntéza

Vakuoly

 • obsahují buněčnou šťávu

Podmínky života

 • voda

 • kyslík

 • slunce

 • živiny

Projevy života

 • dýchání

 • příjem vody a potravy

 • vylučování odpadních látek

 • rozmnožování

 • růst a vývoj

KRYTOSEMENNÉ

 1. oddělení: KRYTOSEMENNÉ

 

 • mají kořen, stonek, list, květ, plod
 • semena jsou v plodech, podle počtu děloh v semeni se dělí na 2 třídy, jednoděložné a dvouděložné
 • hlavní znaky:
 

Jednoděložné

dvouděložné

Počet děloh

1

2

Kořen

Svazčitý

Hlavní a postranní

Stonek

Dužnatý

Dužnatý, dřevnatý

Žilnatina

Souběžná

Síťnatá

Květ

Trojčetný

Čtyřčetný, pětičetný

Květ

Okvětí

Kalich a koruna

 

 

Každá třída se dělí na mnoho čeledí, rostliny se třídí zejméně podle stavby květu, květenství, ale i jiných znaků.

 

EKOLOGIE II

Biotické podmínky

 

 • každý organismus je ovlivňován také ostatními organismy
 • na každém místě žijí:
 • jedinec – jeden konkrétní organismus (mravenec lesní, smrk ztepilý, muchomůrka červená,….)
 • populace – všichni jedinci jednoho druhu na daném místě
 • populace se navzájem mohou ovlivňovat, mají mezi sebou různé vztahy:
  • neutralismus (populace, které jsou na sobě úplně nezávislé)
  • komenzalismus (soužití, které je nezbytné pro jeden druh, druhý není nijak ovlivněn – liány na stromech)
  • mutualismus (dříve symbióza – soužití prospěšné pro oba druhy – houby a kořeny stromů)
  • konkurence (soutěžení o potravu, prostor – existuje i v rámci jedné populace)
  • predace (dravec a kořist)
  • parazitismus (parazit žijící na úkor hostitele)
  • amenzalismus (jedna populace vytváří látky škodící jiným populacím)
 • společenstvo (biocenóza) – soubor všech populací na určitém místě, mohou se dále dělit na zoocenózu (živočichové) a fytocenózu (rostliny)
 • ekosystém – společenstvo (biocenóza) + abiotické podmínky – prostředí (biotop), dělí se na přirozené a umělé
 • biom – soubor různých ekosystémů, které se vyvinuly za určitých klimatických podmínek – tropický deštný les, pouště a polopuště tropické, pouště a polopouště mírného pásu, savany, stepi, lesy mírného pásu, tvrdolisté lesy, tajga, tundra, polární pustiny

 

Tok látek a energií v ekosystému

 • produkce a konzumace v ekosystému: producenti (zelené rostliny), konzumenti 1. řádu (býložravci), konzumenti 2. řádu (všežravci a masožravci), konzumenti 3. řádu (další všežravci a masožravci), dekompozitoři (rozkladači, reducenti)

 • potravní řetězec – vztahy mezi organismy

 • potravní pyramida – všechny potravní řetězce v ekosystému, na každém stupni vznikají ztráty v podobě tepla

koloběh

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

SMYSLOVÁ SOUSTAVA

 • umožňuje vnímat změny prostředí

 • smyslové orgány = čidla

 • smyslové buňky = receptory

 1. HMAT

 • mnoho druhů hmatových tělísek (chlad, teplo, tah, tlak, bolest), sídlo v kůži (ve škáře)

 1. ČICH

 • čichové buňky v horní části nosní sliznice

 • zachycují molekuly plynů

 • informace předávají přímo do mozku

 • rychlá a úplná adaptace (přestáváme vnímat vůni nebo pach)

 1. CHUŤ

 • chuťové pohárky na jazyku a patře

 • zachycují molekuly tekutin

 • základní chuti: hořká, slaná, sladká, kyselá (někdy se uvádí pátá – umami)

 • čich a chuť se navzájem ovlivňují, vytvářejí kombinovaný vjem, při ztrátě čichu dochází i ke ztrátě chuti

 1. SLUCH

 • sluchové buňky ve vnitřním uchu

 • podnětem jsou tlakové vlny (zvuk)

 • ucho se dělí na tři části

 • vnější ucho = boltec a zvukovod

 • střední ucho = bubínek, tři sluchové kůstky – kladívko, kovadlinka a třmínek (nejmenší kost v těle) a Eustachova trubice (spojnice ucha a nosohltanu)

 • vnitřní ucho = hlemýžď (kostěný, v něm blanitý, na něm sluchové buňky), 3 polokruhovité chodby a vejčitý a kulovitý váček, vše uloženo v labyrintu kosti skalní, vyplněno tekutinou

 • v chodbách a váčcích je uloženo rovnovážné ústrojí, vnímá polohu a pohyb hlavy, silným podrážděním vzniká mořská nemoc

 • přenos zvuku – zvukové vlny projdou zvukovodem, rozkmitají bubínek a sluchové kůstky, ty přenesou kmitání na tekutinu ve vnitřním uchu, podráždí vlásky na sluchových buňkách, nervem do mozku

 • s věkem sluchové buňky odumírají (staří lidé špatně slyší)

 • nemoci sluchu – nedoslýchavost, hluchota, tinitus
 1. ZRAK

 • nejdůležitější smysl, zprostředkovává 80% informací

 • tyčinky a čípky (zrakové buňky) na sítnici

 • podnětem světlo

 • oko je uloženo v očnici, chráněno obočím a víčky, skládá se ze tří vrstev

 • bělima – vnější, tuhá, udržuje tvar oka, vpředu přechází v průhlednou rohovku

 • cévnatka – prokrvená, výživa oka, v přední části přechází v řasnaté těleso (drží čočku a mění její tvar – zaostřování) a duhovku, uprostřed otvor – zornice (reaguje na světlo zužováním a rozšiřováním)

 • sítnice – zde jsou tyčinky (černobílé vidění) a čípky (barevné vidění) – ty jsou soustředěny v místě nejostřejšího vidění = žlutá skvrna, místo, kde vychází zrakový nerv nemá žádné buňky = slepá skvrna

 • vnitřek oka je vyplněn sklivcem (průhledná rosolovitá hmota)

 • přídavné oční orgány = okohybné svaly, slzná žláza, spojivka
 • nemoci zraku: krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, daltonismus, šeroslepost, slepota

 

SEMENNÉ ROSTLINY

5. oddělení: NAHOSEMENNÉ

 • kvetou, nevytváří plody
 • semena uložena ve zdřevnatělých nebo zdužnatělých květech
 • patří sem jinany, cykasy a JEHLIČNANY:
 • dřeviny
 • jehličí = přeměněné listy
 • jednopohlavné květy
 • většinou jednodomé rostliny
 • opylování větrem

květy nahosemenných

 

 • zástupci nahosemenných původní v ČR:
 • smrk ztepilý – krátké, ostré jehlice kolem celé větvičky, šišky visí dolů
 • jedle bělokorá – zaoblené jehlice po stranách větvičky, na rubu 2 bílé siličné kanálky,
 • šišky stojí, rozpadávají se na stromě
 • borovice lesní – jehlice po dvou ve svazečku, asi 7 cm dlouhé, kmen rezavě hnědý
 • borovice kleč (kosodřevina) – malý stromek nebo keř, roste v horách, jehlice po 2
 • borovice blatka – skoro stejná jako kleč, roste na rašeliništích
 • modřín opadavý – opadává, jehlice jemné, měkké, ve svazečcích, šišky malé
 • tis červený – keř nebo stromek, jehlice zaoblené, měkké, dvoubarevné (nahoře tmavězelené, na rubu světlezelené), květy dužnatí – červené kalíšky, celý strom prudce jedovatý (až na kalíšky)
 • jalovec obecný – keř, jehlice krátké, velmi ostré, vyrůstají v přeslenech po třech, květy dužnatí – modré bobulky (koření)

 

 • cizokrajné nahosemenné dřeviny:
 • borovice černá, borovice vejmutovka, smrk pichlavý (stříbrný), jalovec chvojka, douglaska tisolistá, zerav východní (túje), cypřišek, cypřiš, pinie, cedr, sekvojovec, sekvoje

 

EKOLOGIE

 • ekologie je věda o vztazích organismů a prostředí a o vztazích organismů mezi sebou navzájem

 • poprvé pojem ekologie zavedl německý biolog a filozof Ernst Haeckel v roce 1866

 • někdy se také nesprávně označuje jako věda o ochraně životního prostředí

 • občas se zaměňuje s environmentální výchovou, která je obvykle definována jako výchova k trvale udržitelnému způsobu života

 • velmi známá je i definice ekologie podle Charlese J. Krebse (kanadský zoolog): ekologie je věda, která zkoumá, jak vzájemné vztahy ovlivňují výskyt a hojnost organismů

 • nejdůležitější okruhy řešených problémů:

  • vliv prostředí na organismy a naopak

  • příčiny změn početnosti a výskytu organismů

  • vzájemné vztahy mezi organismy na úrovni jedinců, populací, společenstev

  • koloběh látek v prostředí, tok energie, přenos informací

  • člověk jako ekologický faktor

Podmínky života

 • na organismy působí dva typy podmínek:

 • abiotické podmínky (neživé) – světlo, teplo, voda, vzduch, minerální látky

 • biotické podmínky (živé) = ostatní organismy

Abiotické podmínky

 • každý organismus má rozmezí podmínek, za kterých je schopen existovat = ekologická valence

 • světlo – zdroj energie pro fotosyntézu, řídí biorytmy, vliv na zbarvení, aktivitu, orientaci zrakem

 • teplo – většina organismů má optimum 15 – 30 °C, ale snáší výkyvy mezi – 50 do + 50 °C, dělí se na organismy s velkou teplotní valencí a malou teplotní valencí – ty se dělí na chladnomilné a teplomilné (extrémy- spóry některých bakterií vydrží -271°C = absolutní nula, bakterie horkých pramenů +100°C), živočichové se dělí na živočichy s proměnlivou a stálou teplotou těla, zimní a letní spánek

 • voda – nezbytná pro všechny organismy pro správnou činnost buněk (tkání, pletiv, orgánů), organismy vodní a suchozemské (suchomilné, vlhkomilné)

 • vzduch – organismy ovlivňuje tlak, proudění a chemické složení – kyslík (téměř všechny organismy pro dýchání), CO2 (nutný pro fotosyntézu)

 • minerální látky – obsaženy v půdě nebo ve vodě, dělení organismů podle pH půdy, množství živin v půdě, obsahu solí ve vodě, prvky nezbytné pro život jsou různé (N, Fe, Ca, K, P,…)

ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY II

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA

 • funkce: řídí a koordinuje činnost všech orgánů pomocí chemických látek – hormonů
 • skládá se z endokrinních žláz = žláz s vnitřní sekrecí = žláz s vnitřním vyměšováním, tyto žlázy nemají vývod, jejich výměšky = sekrety = hormony se dostávají přímo do krve (na rozdíl od žláz s vnější sekrecí, které mají vývod do jiného orgánu nebo na povrch těla – játra, potní žlázy,…..)
 • patří sem:

 

 • HYPOFÝZA (podvěsek mozkový)
 • zavěšen na spodině mezimozku
 • rozdělen na dva laloky:
 • neurohypofýza – vylučuje do krve hormony, které vznikají v mezimozku:
 • oxytocin – ukončuje těhotenství (způsobuje stahy děložního svalstva), má vliv na produkci mateřského mléka
 • adenohypofýza– vznikají zde hormony, které řídí činnost ostatních endokrinních žláz a dále růstový hormon – poruchy růstu (nanismus, gigantismus, akromegalie)

 

 • EPIFÝZA (šišinka)
 • umístěna na spodině mezimozku
 • kontroluje 24-hodinový cyklus

 

 • ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
 • umístěna v hrtanu na štítné chrupavce
 • vylučuje hormon thyroxin – kontroluje metabolismus v těle
 • k činnosti potřebuje jód, při nedostatku v těhotenství – kreténismus

 

 • PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA
 • umístěna na zadní straně štítné žlázy
 • kontroluje metabolismus vápníku a fosforu

 

 • SLINIVKA BŘIŠNÍ
 • umístěna v břiše
 • funguje jako žláza s vnější sekrecí (enzymy) i vnitřní sekrecí – inzulin – ovlivňuje vstřebávání cukru z krve, při nedostatku cukrovka (diabetes)

 

 • NADLEDVINKY
 • umístěny nad ledvinami
 • skládají se ze dvou částí:
 • kůra – řídí metabolismus cukru, vody a minerálních látek
 • dřeňadrenalin – pomáhá tělu zvládat zátěžové situace (stres)

 

 • POHLAVNÍ ŽLÁZY
 • varlata – umístěna v šourku
 • vylučují hormon testosteron – působí na růst mužských pohlavních orgánů a rozvoj sekundárních pohlavních znaků, agresivitu
 • vaječníky – umístěny v pánevní dutině
 • vylučují dva hormony – estrogeny – růst pohlavních ženských orgánů, rozvoj sekundárních pohlavních znaků, vliv na otěhotnění
 • progesteron – zajišťuje co nejlepší podmínky během těhotenství

VÝTRUSNÉ ROSTLINY

 1. oddělení: MECHOROSTY

 • tělo: příchytná vlákna, lodyžka, lístky, při rozmnožování štět a tobolka s víčkem a výtrusy, někdy krytá čepičkou

 • z výtrusu vyroste prvoklíček (zelené vlákno asi 2 cm), z něj nová mechová rostlinka – na ní pohlavní orgány se samčími a samičími buňkami, ve vodě splyne samčí a samičí buňka, pak vyroste štět s tobolkou, v ní výtrusy, z výtrusu prvoklíček,…………………….

 • nekvetou

 • nemají cévní svazky (žilky)

 • význam: zadržují vláhu, vznik rašeliny (z rašeliníku)

 • dělí se na dvě třídy: MECHY a JÁTROVKY (porostnice)

 • zástupci: ploník ztenčený

bělomech sivý

měřík příbuzný

rašeliník kostrbatý

porostnice mnohotvárná

životní cyklus mechů

 1. oddělení: KAPRADINY

 • podzemní stonek = oddenek, nad zemí není stonek, jen listy

 • na rubu listů kupky výtrusnic, z výtrusu prokel, z něj nová kapradina

 • ke splynutí pohlavních buněk potřebují vodu

 • zástupci: kapraď samec

papratka samičí

osladič obecný

sleziník červený, zelený, routička

nepukalka vzplývající

 1. oddělení: PŘESLIČKY
 • kořen, oddenek, lodyha, čárkovité listy v přeslenu
 • ze zelené lodyhy vyrůstá hnědá rozmnožovací lodyha s klasem výtrusnic
 • z výtrusů vyrůstá prokel
 • zástupci: přeslička rolní – má dvě lodyhy, jarní rozmnožovací (hnědou) a letní vegetativní (zelenou), léčivka
 • přeslička bahenní, přeslička lesní

 

 1. oddělení: PLAVUNĚ
 • kořen, oddenek, lodyha, šupinovité listy
 • drobné rostlinky
 • u nás všechny druhy chráněné
 • zástupci: plavuň vidlačka
 • vranec, vraneček

Geologická stavba ČR

 • je velmi složitá, vyskytují se zde všechny typy hornin

 • na území ČR zasahují dva geologické celky:

 1. Český masív:

 • byl zformován v prvohorách díky variskému (= hercynskému) vrásnění, kdy původně samostatné jednotky byly spojeny v jedno velké území

 • vznikla vysoká pohoří, ale zvětrávají, zaoblují se a zmenšují

 • jsou zde vyvřeliny (žula, čedič), usazeniny (pískovec, vápenec, uhlí černé i hnědé) i přeměněné horniny

 • nejstarší území se nazývá moldanubikum – vzniklo už ve starohorách

 • barrandien – oblast prvohorní (zkoumal ji Joachim Barrande, francouzský paleontolog), nálezy trilobitů, také vznik černého uhlí – celá oblast byla pod mořem

 • Česká křídová tabule – druhohorní oblast – pískovcová skalní města, krasové oblasti, významné hlubinné zásoby pitné vody

 • alpínské vrásnění ve třetihorách – vznik zlomů a vyzdvižení pohraničních pohoří (kerná pohoří), vznikají hnědouhelné pánve, ropa, zemní plyn, sopečná činnost – České středohoří

 • čtvrtohory – ledovec (ledovcová jezera na Šumavě), vznik půdy

 1. Západní Karpaty:

 • jsou tvořeny prvohorními sedimenty, které byly spojeny koncem druhohor alpínským vrásněním a začátkem třetihor nasunuty na Český masív

 • typické horniny jsou vápenec, pískovec, jílovec, slepenec

 1. hranice mezi oběma celky je tvořena zhruba čárou, která spojuje města Znojmo – Brno – Vyškov – Přerov – Ostrava

geologická mapa čr

PLODY

 

- slouží k ochraně semen a napomáhají k jejich rozšiřování (větrem, vodou, živočichy)

 

Typy plodů:

 

 1. dužnaté– mají dužninu:

 

a) peckovice – v dužnině je pecka a 1 semeno ( meruňka, třešeň, mango, vlašský a kokosový ořech,…)

b) malvice – v dužnině je jádřinec a několik semen ( jablko, hruška, jeřabiny,….)

c) bobule – v dužnině volně mnoho semen (rybíz, rajče, paprika, okurek, meloun, pomeranč, hrozny, granátové jablko, banán,….)

 

 1. suché– nemají dužninu:

 

a) pukavé – pukají, obvykle mnoho semen, např. tobolka (mák, jírovec maďal – jen jedno semeno, netýkavka – tobolka s mrštníky), lusk (podzemnice olejná, hrách, fazol,….), šešule, šešulka, struk

b) nepukavé – nepukají, 1 semeno, např. obilka (obilniny, trávy), oříšek (lískový ořech, lípa), nažka (dub, slunečnice, pampeliška), dvounažka (javor)

 

Souplodí – více plodů pohromadě, vzniklo z 1 květu s více pestíky, např. souplodí peckoviček (malina), nažek (jahoda, šípek)

 

Plodenství – více plodů pohromadě, vzniklo z květenství, např. slunečnice, rybíz, obilniny, réva vinná

 

 

 

 

SEMENO

 • semeno vzniká z vajíčka, je ukryto v plodu (ten vzniká ze semeníku)

- v semeni je 1 nebo 2 dělohy, v nich zásobní látky pro klíčící zárodek

- zásobní látky: a) bílkoviny – hrách, fazol, čočka, sója,….

b) cukry = škroby – obilniny

c) tuky – slunečnice, mák, řepka, ořechy

ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY

 • řídí vše, co se v organismu děje

 • na řízení se podílí především nervová soustava a endokrinní soustava

NERVOVÁ SOUSTAVA

 

 • funkce: řídí, reguluje a koordinuje činnost všech orgánů pomocí přenosu vzruchů
 • základní vlastnost: dráždivost
 • základní stavební jednotka: neuron
 • místo předávání informací: synapse (zápoj) – neurit jednoho neuronu se dotýká dendritu nebo těla jiného neuronu
 • dělí se na dvě části:
 • obvodová nervová soustava (nervy):
 • vegetativní (útrobní) – vychází z míchy, je jich hodně a vedou ke všem vnitřním orgánům
 • míšní – vychází z míchy, 31 párů, vedou ke kosternímu svalstvu a kůži
 • mozkové – vychází z mozku, 12 párů, inervují hlavu a krk, patří sem např. nerv zrakový, okohybný, sluchový, trojklaný (oblast oka, horní a dolní čelisti – žvýkací svaly), bloudivý (bolest z vnitřních orgánů)
 • centrální nervová soustava:
 • mícha – nervová trubice, prochází páteří od týlního otvoru ke druhému bedernímu obratli, centrum nejjednodušších nepodmíněných reflexů
 • mozek – uložen v lebce, kryt třemi mozkovými plenami (1 tvrdá, 2 měkké), mezi nimi mozkomíšní mok
 • části mozku:
 • prodloužená mícha – centrum dýchání a srdeční činnosti
 • mozeček – rovnováha a koordinace pohybů, jemná motorika, lze snadno ochromit alkoholem
 • most Varolův – spojuje zadní a přední část mozku
 • střední mozek – nejmenší část mozku, vede z něj okohybný nerv, centrum pro zrakové a sluchové nepodmíněné reflexy
 • mezimozek – propojení nervové a endokrinní soustavy, centrum pro termoregulaci, 24 – hodinový cyklus, hlad, žízeň, útočné a obranné reakce, sexuální chování
 • koncový mozek – dvě polokoule (hemisféry), které jsou kryty šedou kůrou mozkovou, rozdělen na laloky (týlní, temenní, čelní a spánkový), centrum pro zrak, chuť, sluch, čich, kožní citlivost, řeč, podmíněné reflexy (učení, myšlení)
 • nemoci nervové soustavy: záněty nervů, encefalitida, psychické poruchy (schizofrenie, maniodepresivní porucha), Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, epilepsie,…..

GEOLOGICKÁ OBDOBÍ

Vznik a vývoj života na Zemi

- vznik Země před 4,7 mld. let

- teorie o vzniku života: náboženské (život stvořil Bůh)

                                         kosmologické (život – bakterie – se sem dostal na meteoritu, kometě)

                                         vědecké – vznik organických látek z anorganických (ruský vědec Oparin)

- teorie o vývoji života: teorie katastrof, teorie přírodního výběru (Darwin)

Etapy vývoje Země

1. Prahory

2. Starohory

- dohromady trvaly asi 3,5 mld. let

- vytvořila se zemská kůra, oceány, horniny (vyvřelé, usazené, nakonec přeměněné)

- vznikla Pangea (prapevnina)

- objevily se bakterie a sinice

- konec starohor – řasy, žahavci, kroužkovci, členovci (vše ve vodě)

3. Prvohory

- kaledonské a hercynské vrásnění

a) starší – kambrium, ordovik, silur, devon

- vznik organogenních usazenin (vápenec, černé uhlí)

- výtrusné rostliny – přesličky, plavuně, kapradiny

- trilobiti = členovci, jde o vůdčí zkamenělinu ( organismus, který žil na Zemi v hojném množství     

  pouze v jednom období), mlži, hlavonožci, rozvoj ryb (latimerie – živoucí fosílie)

b) mladší – karbon, perm

- hmyz, krytolebci (první obojživelníci)

- vymřely velké přesličky, plavuně, rozvoj nahosemenných – jinany, cykasy

4. Druhohory

- trias, jura, křída

- začátek alpínského vrásnění (pokračuje až do čtvrtohor)

- nahosemenné – jehličnany, začátek rozvoje krytosemenných – dvojděložné

- život v moři (žraloci, ryby, želvy, rybojštěři),  na souši (žáby, dinosauři, první savci) i ve vzduchu –

  ptakoještěři, praptáci -Archaeopteryx, ptáci

5. Třetihory

- paleogén, neogén

- alpínské vrásnění

- sekvoje – hnědé uhlí

- krytosemenné – dvojděložné i jednoděložné

 • rozvoj savců – kopytníci, šelmy (šavlozubý tygr, jeskynní medvěd), kytovci, chobotnatci (mamut)
 • rozvoj člověka

6. Čtvrtohory

 • pleistocén, holocén
 • trvají dodnes
 • rostliny i živočichové jako dnes
 • střídání dob ledových a meziledových

LIST

LIST

 • vyrůstá ze stonku
 • funkce: fotosyntéza, dýchání, odpařování vody, nepohlavní rozmnožování, zásobárna látek
 • vnější stavba: čepel, řapík, žilnatina
 • vnitřní stavba: svrchní pokožka, dužnina, spodní pokožka se svěracími buňkami (mezi nimi průduch)
 • listy se dělí podle:
 • řapíku (přisedlé, řapíkaté, objímavé)
 • žilnatiny (souběžná, síťnatá)
 • čepele (jednoduché a složené listy, složené listy sudozpeřené, lichozpeřené, trojčetné, pětičetné, vícečetné)
 • tvaru čepele (kopinaté, kulaté, srdčité, vejčité, čárkovité,….)
 • postavení listů na stonku (střídavé, vstřícné, přeslenité, přízemní růžice)
 • přeměněné listy: trny (růže), cibule (tulipán), jehlice (borovice), šupiny (podběl), úponky (hrách), dužnaté (aloe), květy

 

vnitřní stavba listu

list

Krycí soustava

KRYCÍ SOUSTAVA

 • kůže – největší orgán lidského těla (asi 1,8 m², 7% hmotnosti těla)

 • funkce: ochrana, vylučování (pot), zásobárna látek (tuk), termoregulace, dýchání, sídlo hmatu, růst kožních útvarů, tvorba vitamínu D

 • stavba kůže: pokožka, škára, podkožní vazivo

 • pokožka: několik vrstev buněk, stále vznikají nové a odumírají a odlupují se staré, barvivo melanin – chrání před UV zářením, jsou v ní rýhy (otisky prstů, daktyloskopie)

 • škára: vazivové buňky + kolagen + elastin

 • vyrůstají z ní kožní útvary – vlasy, chlupy, vousy, nehty

 • obsahuje žlázy potní (přeměněné potní žlázy = mléčné žlázy) a mazové (ústí do pochev vlasů)

 • volná nervová zakončení (bolest)

 • speciální tělíska na vnímání tepla, chladu, tlaku a tahu, sídlo hmatu

 • podkožní vazivo: vazivové buňky + kolagen + elastin

 • umožňuje pohyb kůže

 • může obsahovat tukové buňky (podkožní tuk)

 • poranění kůže: řezné, tržné, bodné rány, popáleniny – 3 stupně, chladíme, přikryjeme sterilním krytím, případně lékařská pomoc, omrzliny – 3 stupně, ponoříme do studené vody a postupně pomalu přidáváme teplou, sterilní krytí, lékař, poleptání – proud studené čisté vody aspoň 10 minut, sterilní krytí, lékař

 • nemoci kůže: ekzémy, lupénka, plísně, svrab, pigmentové skvrny, cysty, vřídky, akné, albinismus, vitiligo, nádory (melanom), ……..

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

Vnější geologické děje

- působí na povrch Země zvenku

- patří sem:

1. zvětrávání

- rozrušování hornin na menší kousky, vzniká tak zvětralinový plášť

- může být:

a) mechanické – změny teploty

b) chemické – vznik chemických sloučenin (O2, CO2, H2O)

 

2. gravitace

- přesouvá zvětraliny z vyšších míst do nižších (sesuvy půdy, laviny)

 

3. působení tekoucí vody

- vyrývá v krajině rýhy, rozrušuje horniny = vodní eroze

- odnáší zvětraliny a obnažuje zemský povrch = denudace

- může být :

a) plošná – po dešti = ron

b) soustředná – potoky, řeky

 

4. ledovec

- vzniká nad nebo za sněžnou čarou na pevnině

- jde o stlačené vrstvy sněhu

- dělí se na ledovec:

a) pevninský – na pevnině za sněžnou čarou (Antarktida, Grónsko), pozůstatky po něm – bludné balvany, chladnomilná fauna a flóra

b) horský – nad sněžnou čarou (Himaláje, Alpy), z vrcholků hor se posouvá do údolí, posunující se část = ledovcový splaz, hloubí ledovcový kotel = kar, v něm často vznikají ledovcová jezera (Černé jezero, plesa), unáší úlomky hornin, které se hromadí před ním nebo po jeho stranách = moréna

 

5. moře

- rozrušuje přímořské skály, útesy (vodní eroze), přemisťuje materiál z pobřeží – vznik a zánik pláží

- vykonává různé pohyby – příliv a odliv (gravitace Měsíce a Slunce), příboj (vítr), mořské proudy (různé teploty a slanost vody)

 

6. vítr

- vliv je patrný pouze na suchých, rovných místech bez rostlinného pokryvu (pouště, polopouště)

- přemisťuje jemné úlomky (písek, hlína, spraš) – ty obrušují horniny = větrná eroze

- přemisťuje písek = vznik a zánik písečných přesypů = duny

 

7. organismy

- rozrušují horniny svými výměšky, kořínky, chodbičkami,…..

- v poslední  době velmi patrný vliv člověka

Vylučovací soustava

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

 • funkce: vylučování přebytečné vody a odpadních látek rozpustných ve vodě, udržování stálého vnitřního prostředí

 • stavba: ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

 • ledvina: párový orgán, uloženy po stranách bederní páteře, v tukovém obalu, ledvinová kůra, ledvinová dřeň, ledvinová pánvička

 • nefron = ledvinové tělísko, skládá se z Bowmanova váčku, klubíčka vlásečnic (kůra), vylučovací kanálky (dřeň)

 • vlásečnicemi přitéká do váčku krev, odpadní a přebytečné látky pak odtékají vylučovacími kanálky, vzniká primární moč (170 l/den), v kanálcích se voda vstřebává zpět do krve a vznikne definitivní moč (1,5 l/den)

 • složení moči: voda (95 %), soli (především chlorid sodný), močovina, odpadní látky

 • moč by neměla obsahovat: cukr (cukrovka), krev (zánět ledvin, močového měchýře), bílkoviny (zánět), bakterie (zánět močového měchýře), aceton (cukrovka, hladovění)

 • nemoci vylučovací soustavy: ledvinový písek, ledvinové kameny, záněty, hyperaktivní močový měchýř, selhání ledvin (dialýza, transplantace)

 • prevence: dostatečný příjem tekutin, neprochladnout

 • jiné soustavy s vylučovací funkcí: trávicí (výkaly), krycí (pot), dýchací (CO2, vodní pára)

Vyšší rostliny, kořen, stonek

 1. podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY

 

 • jejich tělo je rozděleno na orgány, nemají tělo z jednoho kusu jako nižší rostliny
 • nejčastěji se vyskytující rostlinné orgány jsou kořen, stonek a listy, některé rostliny mají květy, plody a semena

 

KOŘEN

 

 • podzemní orgán rostlin
 • funkce: udržuje rostlinu v zemi, slouží k přijímání vody a v ní rozpuštěných minerálních látek, může sloužit také k nepohlavnímu rozmnožování a jako zásobárna látek
 • typy: kořen hlavní a kořeny postranní, u některých rostlin kořen hlavní zaniká, zůstanou jen postranní kořeny = kořeny svazčité
 • přeměněné kořeny: dřevnaté (stromy a keře), vzdušné (orchideje), příchytné (břečťan), chůdovité (mangrovy), zásobní (mrkev, petržel), bulvy (celer, řepa), hlízy (jiřiny)

 

 

STONEK

 • funkce: nese listy a květy (plody), rozvádí živiny a vodu, nepohlavní rozmnožování, zásobárna látek

 • typy: dřevnatý (stromy, keře, polokeře) a dužnatý: lodyha – nese listy, stvol – bez listů, jen přízemní růžice listů, stéblo – nese listy, dutý, kolénka

 • přeměněné stonky:

 • oddenek = podzemní stonek, nepohlavní rozmnožování, zásobní látky (pýr, kopřiva)

 • oddenková hlíza (lilek brambor)

 • stonková hlíza (kedluben)

 • úponek = přichycení k opoře (réva vinná)

 • trn = zkrácená ostrá větvička (trnka)

 • šlahoun (jahodník)

 • zdužnatělý stonek = zásobárna vody (kaktusy)

BOTANIKA

BOTANIKA

= věda o rostlinách

 • rostliny = zelené organismy, obsahují chlorofyl (zeleň listovou)
 • fotosyntéza = způsob výživy zelených rostlin

 • z vody a oxidu uhličitého vzniká cukr a kyslík

 • k fotosyntéze je nutný chlorofyl a světlo

 • dýchání – přijímání kyslíku, vydechování oxidu uhličitého

 • rostliny tvoří z anorganických látek látky organické = jsou to producenti, na nich závisí všechny ostatní organismy = konzumenti

 

 • základní stavební jednotkou rostlin je rostlinná buňka, soubory buněk stejného tvaru a stejné funkce se nazývají pletiva

 • typy pletiv:

 • dělivé – umožňuje růst rostliny

 • krycí – kryje a chrání rostlinu

 • vodivé – tvoří cévní svazky – rozvádí vodu a živiny

 • základní – vyplňuje rostlinu

 

 • rostliny se dělí na dvě podříše: nižší rostliny a vyšší rostliny

 

 1. podříše: NIŽŠÍ ROSTLINY (řasy)
 • tělo se nazývá stélka = vláknité tělo nerozlišené na kořen, stonek, list
 • žijí ve vodě nebo vlhku
 • často součástí planktonu (soubor mikroskopických organismů na povrchu stojatých vod)
 • význam: výroba kyslíku, potrava pro vodní živočichy, dobytek i člověka, výroba vlákniny, jódu, želatiny, vznik hornin
 • dělí se obvykle podle barvy

 

 1. oddělení: zelené řasy
 • chlorofyl
 • jednobuněčné – zelenivka, kolonie (mnoho jednobuněčných dohromady) – zrněnka, váleč koulivý, mnohobuněčné – žabí vlas, šroubatka

 

 1. oddělení: hnědé řasy
 • chlorofyl a hnědé barvivo
 • jednobuněčné se schránkami (křemičitými) – rozsivky
 • mnohobuněčné chaluhy
 • vyrábí se z nich želatina alginát

 

 1. oddělení: červené řasy (ruduchy)
 • chlorofyl a červené barvivo
 • většinou mnohobuněčné a mořské
 • vyrábí se z nich želatina agar