Úkol pro 9.B na 10.12. suplování

Na internetu vyhledejte informaci podle čeho se rozdělují uhlovodíky do jednotlivých skupin a seznamte se a procvičujte jednotlivé zástupce, vyhledávejte jejich vlastnosti a použití. Kdo bude mít hotovo může si ještě dohledávat informace a učit na písemku (3 otázky z hodin). Píšeme ve čvrtek.

Organická chemie

Úvod do organické chemie

Sloučeniny uhlíku, většinou těkavé, hořlavé a nerozpustné ve vodě. Uhlík se váže v organických látkách na H, O, N, S, P. Zdroje – ropa, uhlí, zemní plyn , živé organismy, sloučeniny vyrobené člověkem uměle (synteticky).

Sloučeniny uhlíku

Paliva: a) pevná – (dřevo, uhlí, koks)

b) kapalná – (benzín, motorová nafta)

c) plynná – (zemní plyn, propanbutanová směs)

Hlavním zdrojem paliv jsou přírodní (fosilní) suroviny-uhlí, ropa, zemní plyn.

Fotosyntéza: 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2 (podmínkou je světlo)

C6H12O6=glukóza

Buněčné dýchání: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

Atom uhlíku je čtyřvazný-váže se s jinými atomy čtyřmi vazbami.

Druhy vazeb

jednoduchá C-C

dvojná C=C

trojná CC

Typy řetězců: (uč. s. 27 nakreslit)

1) otevřený

a) nerozvětvený

b) rozvětvený

2) uzavřený (cyklický)

Zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků

1) Ropa

Frakční destilace – z ropy se oddělují jednotlivé frakce (složky), destilace je zahřátí na teplotu varu a zchlazení

plynné uhlovodíky: směs propanu a butanu (palivo-v domácnosti, cestovní vařiče, automobily na LPG.

benzín: palivo spalovacích motorů, rozpouštědlo, čistící prostředek

petrolej: palivo pro letadla, na výrobu benzínu, ke svícení

plynový olej= motorová nafta: palivo dieselových motorů, topná nafta

mazut: palivo (v teplárnách, kotelnách, na lodích)

oleje: mazadla strojních zařízení a motorů , parafin (svíčky, leštidla), vazelíny (mazadla), čisté vazelíny (masti a krémy ve zdravotnictví).

asfalt: povrch vozovek, izolační materiál proti vlhkosti ve stavebnictví

2) Zemní plyn

Využívá se především jako palivo. Jeho hlavní složkou je methan –CH4 (90%). Využívá se jako chemická surovina k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl) a syntézního plynu (směs CO a H2) – surovina pro výrobu organických látek. Přepravuje se buď v kapalné formě (tankery) nebo v plynné formě (plynovody).

3) Uhlí

Využívá se především jako palivo, výhodnější je však jeho zpracování v plynárnách a koksovnách –zahřátí bez přístupu vzduchu na 1000°C=karbonizace.

Produkty:

koks: (výroba Fe, páleného vápna…)

plyn: (koksárenský nebo svítiplyn-k topení)

dehet: (benzen, naftalen)