Uhlovodíky

Měli bychom znát jednotlivé skupiny uhlovodíků a jejich dělení podle vazeb, koncovek, popřípadě obsahu benzenového jádra. Ovládat strukturní vzorce a vědět o uhlovodících základní informace jako jsou vlastnosti, využití a jejich složení (vzorec). Tato dovednost se pak bude rozvíjet v následující kapitole – deriváty uhlovodíků. A které uhlovodíky to jsou? Methan, ethan, propan, butan, ethen, propen, ethyn (ethin), benzen, toluen, naftalen.

Úkol pro 9.B na 10.12. suplování

Na internetu vyhledejte informaci podle čeho se rozdělují uhlovodíky do jednotlivých skupin a seznamte se a procvičujte jednotlivé zástupce, vyhledávejte jejich vlastnosti a použití. Kdo bude mít hotovo může si ještě dohledávat informace a učit na písemku (3 otázky z hodin). Píšeme ve čvrtek.

Organická chemie

Úvod do organické chemie

Sloučeniny uhlíku, většinou těkavé, hořlavé a nerozpustné ve vodě. Uhlík se váže v organických látkách na H, O, N, S, P. Zdroje – ropa, uhlí, zemní plyn , živé organismy, sloučeniny vyrobené člověkem uměle (synteticky).

Sloučeniny uhlíku

Paliva: a) pevná – (dřevo, uhlí, koks)

b) kapalná – (benzín, motorová nafta)

c) plynná – (zemní plyn, propanbutanová směs)

Hlavním zdrojem paliv jsou přírodní (fosilní) suroviny-uhlí, ropa, zemní plyn.

Fotosyntéza: 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2 (podmínkou je světlo)

C6H12O6=glukóza

Buněčné dýchání: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

Atom uhlíku je čtyřvazný-váže se s jinými atomy čtyřmi vazbami.

Druhy vazeb

jednoduchá C-C

dvojná C=C

trojná CC

Typy řetězců: (uč. s. 27 nakreslit)

1) otevřený

a) nerozvětvený

b) rozvětvený

2) uzavřený (cyklický)

Zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků

1) Ropa

Frakční destilace – z ropy se oddělují jednotlivé frakce (složky), destilace je zahřátí na teplotu varu a zchlazení

plynné uhlovodíky: směs propanu a butanu (palivo-v domácnosti, cestovní vařiče, automobily na LPG.

benzín: palivo spalovacích motorů, rozpouštědlo, čistící prostředek

petrolej: palivo pro letadla, na výrobu benzínu, ke svícení

plynový olej= motorová nafta: palivo dieselových motorů, topná nafta

mazut: palivo (v teplárnách, kotelnách, na lodích)

oleje: mazadla strojních zařízení a motorů , parafin (svíčky, leštidla), vazelíny (mazadla), čisté vazelíny (masti a krémy ve zdravotnictví).

asfalt: povrch vozovek, izolační materiál proti vlhkosti ve stavebnictví

2) Zemní plyn

Využívá se především jako palivo. Jeho hlavní složkou je methan –CH4 (90%). Využívá se jako chemická surovina k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl) a syntézního plynu (směs CO a H2) – surovina pro výrobu organických látek. Přepravuje se buď v kapalné formě (tankery) nebo v plynné formě (plynovody).

3) Uhlí

Využívá se především jako palivo, výhodnější je však jeho zpracování v plynárnách a koksovnách –zahřátí bez přístupu vzduchu na 1000°C=karbonizace.

Produkty:

koks: (výroba Fe, páleného vápna…)

plyn: (koksárenský nebo svítiplyn-k topení)

dehet: (benzen, naftalen)