Periodická soustava prvků

D.I. Mendělejev, J.L. Meyer – navrhli periodickou soustavu prvků. Prvky seřazeny podle stoupajícího protonového čísla. Rozděleny na 7 period (řádků), 18 skupin (sloupců).

- Číslo periody – udává počet vrstev

- Číslo skupiny – udává počet valenčních elektronů (viz. tabulka str. 74 – nakreslit!).

atomová elektronegativita – vyjadřuje schopnost atomu přitahovat elektrony chemické vazby, v periodické soustavě pod značkou prvku

Typy vyzeb:

1) nepolární vazba – rozdíl elektronegativit je 0 a menší jak 0,4

2) polární vazba –rozdíl elektronegativit je 0,4 – 1,7

3) iontová vazba – rozdíl elektronegativit je větší jak 1,7

periodický zákon:

Prvky, které jsou v periodické soustavě prvků pod sebou mají podobné vlastnosti.

Dvouprvkové sloučeniny

Patří mezi ně oxidy, sulfidy a halogenidy. Z každé skupiny znát zástupce, jejich vlastnosti a využití a ovládat názvosloví jednotlivých skupin.

Nekovy

Měli bychom ovládat značky nekovů uvedených v učebnici, zároveň i  polokovy křemík a germanium. O každém prvku vědět jaké má skupenství nebo jinou vlastnost, k čemu se v průmyslu nebo v praxi používá.