Voda, vzduch

Voda

Je směs, pokrývá 71% zemského povrchu, neustálý oběh vody v přírodě – změna skupenství (kapalné, plynné, pevné).  Lidský organismus průměrně 50-60% vody.

Dělení podle obsahu rozpuštěných látek

- destilovaná: žádné soli (laboratorní použití)

- měkká: velice málo solí (dešťová voda)

- tvrdá: větší množství solí (spodní voda)

- minerální: hodně solí a rozpuštěné plyny (minerální prameny)

- slaná (mořská): nejvíce solí (asi 3,5%)

Podle obsahu nečistot:

- pitná: čistá, zdravotně nezávadná, z podzemní vody nebo úpravou povrchové vody ve vodárnách

- užitková: čistá, obsahuje choroboplodné zárodky, k mytí, koupání, praní, napájení zvířat. Nesmí se pít.

- odpadní: znečištěná, čistí se v čistírnách odpadních vod

Čištění vody

- čističky odpadních vod

- samočištění (mikroorganismy + vzdušný kyslík) –příroda

- biologické čištění (mikroorganismy + vzdušný kyslík) –člověk

Podle výskytu:

atmosférická – mraky

povrchová – tekoucí, stojatá, mořská

podzemní – prostá, minerální

Vzduch

Je směs látek vytvářející atmosféru Země. Obsahuje 78% dusíku, 21% kyslíku, zbytek 1% tvoří Ne, Ar, CO2, vodní pára, částečky prachu, mikroorganismy. Vzduch se průmyslově zpracovává destilací: nejprve se zkapalní a pak se destilací odděluje N2, O2 a vzácné plyny.

Smog: je různorodá směs mlhy, prachu a kouře, působí nepříznivě na lidské zdraví

Skleníkový efekt – atmosféra způsobuje ohřívání planety, propouští sluneční záření a zároveň zadržuje část tepla vyzařovaného z povrchu Země

ozonová vrstva – část stratosféry, chrání planetu před UV zářením

ozonová díra – zeslabení ozonové vrstvy (Freony)

Směsi

A) Směsi

Směsi jsou látky, které se skládají ze dvou nebo více jednodušších chemických látek-složek. Dělíme je na:

a) stejnorodé směsi (roztoky) – směsi, v nichž původní látky okem nerozlišíme (např. voda a sůl)

podle koncentrace rozpuštěné látky rozlišujeme roztoky zředěné, koncentrované a nasycené

b) různorodé směsi – směsi, v nichž původní látky okem odlišíme (např. voda a písek)

Různorodé směsi mohou být v různých formách:

- suspenze – voda+křída

- emulze – voda+olej (různá hustota)

- pěna – jar+vzduch

- aerosol – dým – prach na ulici

– mlha – mraky, mlha

Metody používané při oddělování směsí

- usazování: oddělení vzájemně nerozpuštěných složek s odlišnou hustotou (voda a písek)

- odstřeďování: oddělení složek o různých hustotách využitím odstředivé síly (oddělování suspenze)

- filtrace: oddělení pevné složky od kapalné (nebo pevné od plynné složky), jako filtr slouží síto, písek, tkanina, filtrační papír

- krystalizace: rozpuštěná látka se získává z roztoku odpařováním (např. sůl z mořské vody)

- destilace: využití odlišných teplot varu jednotlivých složek, kapalná látka se mění v látku plynnou a plynná látka opět v kapalnou (např. destilovaná voda)

- sublimace: zahřátím přeměna z pevného skupenství ve skupenství plynné (naftalen, jod)

- extrakce (vyluhování): využití schopnosti rozpouštět se v určitém rozpouštědle (získávání olejů)

Látky

CHEMIE JAKO VĚDA

Chemie je přírodní věda zabývající se vlastnostmi, složením a přeměnami látek.

Fyzikální děj: nemění se chemická podstata látek (pouze změna skupenství – např. tání ledu)

Chemický děj: z původních chemických látek vznikají jiné chemické látky (např. reakce kyseliny a zinku, vzniknou nové látky)

LÁTKY

Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu. Má určité vlastnosti (vzhled, barva, zápach, skupenství aj.). Všechny předměty kolem nás jsou tvořeny látkami – nazýváme je tělesa. Mají různý tvar, barvu aj. Zajímá nás jejich složení (ze železa atd.).

Látky dělíme podle složení na:

A) směsi

B) chemické látky (chemicky čisté látky). Směsi se pak dále dělí na stejnorodé a různorodé. Chemická látka je látka, která má v každé své části stejné chemické složení (chemicky čistá látka) a lze ji vyjádřit vzorcem nebo značkou. Chemické látky dělíme na prvky a sloučeniny.