Kovy

Kovy

Fyzikální vlastnosti: elektrická a tepelná vodivost, stříbřitý lesk, kujné, tažné, snadno vytvářejí slitiny. Pevné látky, rtuť (kapalná).

Chemická rovnice:

Př.: Měď reaguje s kyslíkem, vzniká oxid měďnatý.

schéma: Cu + O2—> CuO

chemická rovnice: 2Cu + O2→ 2CuO

Ionty:

a) kation je částice s kladným nábojem Na+ – má méně elektronů než protonů př. Na-e- →Na+

b) anion je částice se záporným nábojem Cl- - má více elektronů než protonů př: Cl+e-→Cl-

Oxidační číslo atomu prvku je rovno náboji iontu (Na+=NaI, O2-=O-II). Může být kladné, záporné, nulové (pokud není součástí sloučeniny – (Na0).

Řada reaktivnosti kovů (viz. s. 43)

zleva nejvíce reaktivní až nejméně reaktivní-ušlechtilé kovy – Cu, Hg, Ag, Au, Pt

Alkalické kovy: jsou prvky 1. skupiny kromě vodíku

Koroze-je fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím. Je to proces nežádoucí.

Recyklace kovů: výroba kovů z kovového odpadu

Výhody: – spotřeba méně energie

– vzniká méně odpadních látek

- šetří se přírodní suroviny

Schéma výroby Fe ve vysoké peci:

Horní část: Plnění směsí: železné rudy, koksu a vápence – dolní část: vypouštění surového železa a strusky (tzv. odpich). Při výrobě Fe probíhá redukce a oxidace-oxidačně redukční děj (FeIII2O-II3 – oxid železitý, železná ruda)

Redukce: oxidační číslo atomu prvku se zmenšuje FeIII2O3 → Fe0

Oxidace: oxidační číslo atomu prvku se zvětšuje CIIO → CIVO2

Slitiny:

Bronz: slitina Cu, Sn

Mosaz: slitina Cu, Zn

Dural: Al, Cu, Mg, Mn

Pájka: Sn, Pb

Využití kovů: uč. s. 48

Značky kovů:

Na, Mg, K, Ca, Mn, Li, Co, Os, Ti, Hg, Sn, Ni, Cr, Ag, Au, Pb, Zn, Cu, Al, Fe, W, V, Pt

Prvky a sloučeniny

B) Chemické látky – prvky a sloučeniny

J.J. Berzelius – švédský chemik, navrhl značky prvků

Každý chemický prvek má název a značku.

atomy – jsou základní částice látek

složení: jádro: obsahuje protony a neutrony

obal: obsahuje elektrony

proton: částice s  kladným nábojem

neutron: neutrální částice

elektron: částice se  záporným nábojem

protonové číslo (Z): udává počet protonů v jádře atomu, v periodické soustavě před značkou prvku (8O).

nukleonové číslo (A): udává součet počtu protonů a neutronů v jádře atomu (16O).

Počet protonů a elektronů v atomu je stejný, nemá náboj.

valenční elektrony: jsou elektrony v nejvzdálenější vrstvě od jádra, účastní se chemické vazby

chemická vazba: je spojení atomů zprostředkované valenčními elektrony

molekula: je částice složená ze dvou nebo více atomů spojených chemickou vazbou (H2, O2, N2).

chemická sloučenina: je látka vzniklá sloučením atomů dvou nebo více prvků (HCl, CO2).

chemický vzorec: udává druh a poměr počtu atomů vázaných ve sloučenině (H2O, NaCl)