Hydroxidy

Jsou opakem kyselin. Jsou to také žíraviny, jejich vodným roztokům se říká louhy.

hydroxid sodný NaOH – bílá pevná látka většinou ve formě granulí, použití při výrobě mýdel, tuků, v čištění odpadů v domácnosti.

hydroxid vápenatý Ca(OH)2 (tzv.hašené vápno) – bílá pevná látka, ve vodě jen málo rozpustná, získává se z CaO reakcí s vodou, tzn. hašení vápna: CaO+ H2O→Ca(OH)2 , používá se všude tam, kde je potřeba neutralizovat látky kyselých vlastností tzn. v cukrovary, papírny, k líčení a jako součást malty

Kyseliny

Žáci by měli vědět, v čem spočívá kyselost a zásaditost roztoků a vysvětlit na čem to závisí (množství kationtů H a aniontů OH). Dále znát základní názvosloví kyslíkatých kyselin a znát vzorec HCl.

Kyseliny

kyselina chlorovodíková HCl – 31-35%, používá se k odmašťování kovů (před pájením), k odstraňování vodního kamene (sklo, keramika)

kyselina sírová H2SO4 - je to nejsilnější kyselina, 96-98%, v ovzduší-kyselé dešťě, použití: výroba průmyslových hnojiv, plastů, náplň autobaterií.

kyselina dusičná HNO3 65%, výroba průmyslových hnojiv, plastů, výbušnin

kyselina uhličitá H2CO3 – součástí perlivých nápojů

Při práci s kyselinou je nezbytné používat ochranné pomůcky a při míchání nikdy nelít vodu do kyseliny!

Chemické výpočty

Učíme se vyhledávat (popřípadě vypočítat) molární hmotnost prvků a sloučenin, vypočítat látkové množství, koncentraci, procenta a vyčíslovat rovnice. Výpočty jsou s pomocí dosazování do vzorců a počítání na kalkulačce. Cílem je osvojit si základní chemické veličiny a jednoduché výpočty.

Chemie ve společnosti

V rámci tématu chemie ve společnosti je úkolem žáků zpracovat ve dvojici prezentaci na vybrané téma. Kritéria pro hodnocení prezentací: grafické zpracování, vyváženost rozmístění textů a obrázků, odpovídající velikost písma, alespoň 7-8 stránek k vlastnímu tématu, nejlépe co myšlenka to stránka, informace odpovídající věku (srozumitelnost). Vlastní prezentace: cca 5 minut, srozumitelný přednes zpaměti, schopnost zaujmout spolužáky, celkový dojem.

Periodická soustava

Periodická soustava, periody, skupiny, výpočet vazby, určování počtu vrstev a valenčních elektronů podle umístění v periodické soustavě, pojmy elektronegativita, periodický zákon, Mendělejev.