Uhlovodíky

Měli bychom znát jednotlivé skupiny uhlovodíků a jejich dělení podle vazeb, koncovek, popřípadě obsahu benzenového jádra. Ovládat strukturní vzorce a vědět o uhlovodících základní informace jako jsou vlastnosti, využití a jejich složení (vzorec). Tato dovednost se pak bude rozvíjet v následující kapitole – deriváty uhlovodíků. A které uhlovodíky to jsou? Methan, ethan, propan, butan, ethen, propen, ethyn (ethin), benzen, toluen, naftalen.

Nekovy

Měli bychom ovládat značky nekovů uvedených v učebnici, zároveň i jeden polokov a tím je křemík – Si. O každém prvku vědět jaké má skupenství nebo jinou vlastnost, k čemu se v průmyslu nebo v praxi používá.

Úkol pro 9.B na 10.12. suplování

Na internetu vyhledejte informaci podle čeho se rozdělují uhlovodíky do jednotlivých skupin a seznamte se a procvičujte jednotlivé zástupce, vyhledávejte jejich vlastnosti a použití. Kdo bude mít hotovo může si ještě dohledávat informace a učit na písemku (3 otázky z hodin). Píšeme ve čvrtek.

Kovy

Kovy

Fyzikální vlastnosti: elektrická a tepelná vodivost, stříbřitý lesk, kujné, tažné, snadno vytvářejí slitiny. Pevné látky, rtuť (kapalná).

Chemická rovnice:

Př.: Měď reaguje s kyslíkem, vzniká oxid měďnatý.

schéma: Cu + O2—> CuO

chemická rovnice: 2Cu + O2→ 2CuO

Ionty:

a) kation je částice s kladným nábojem Na+ – má méně elektronů než protonů př. Na-e- →Na+

b) anion je částice se záporným nábojem Cl- - má více elektronů než protonů př: Cl+e-→Cl-

Oxidační číslo atomu prvku je rovno náboji iontu (Na+=NaI, O2-=O-II). Může být kladné, záporné, nulové (pokud není součástí sloučeniny – (Na0).

Řada reaktivnosti kovů (viz. s. 43)

zleva nejvíce reaktivní až nejméně reaktivní-ušlechtilé kovy – Cu, Hg, Ag, Au, Pt

Alkalické kovy: jsou prvky 1. skupiny kromě vodíku

Koroze-je fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím. Je to proces nežádoucí.

Recyklace kovů: výroba kovů z kovového odpadu

Výhody: – spotřeba méně energie

– vzniká méně odpadních látek

- šetří se přírodní suroviny

Schéma výroby Fe ve vysoké peci:

Horní část: Plnění směsí: železné rudy, koksu a vápence – dolní část: vypouštění surového železa a strusky (tzv. odpich). Při výrobě Fe probíhá redukce a oxidace-oxidačně redukční děj (FeIII2O-II3 – oxid železitý, železná ruda)

Redukce: oxidační číslo atomu prvku se zmenšuje FeIII2O3 → Fe0

Oxidace: oxidační číslo atomu prvku se zvětšuje CIIO → CIVO2

Slitiny:

Bronz: slitina Cu, Sn

Mosaz: slitina Cu, Zn

Dural: Al, Cu, Mg, Mn

Pájka: Sn, Pb

Využití kovů: uč. s. 48

Značky kovů:

Na, Mg, K, Ca, Mn, Li, Co, Os, Ti, Hg, Sn, Ni, Cr, Ag, Au, Pb, Zn, Cu, Al, Fe, W, V, Pt

Prvky a sloučeniny

B) Chemické látky – prvky a sloučeniny

J.J. Berzelius – švédský chemik, navrhl značky prvků

Každý chemický prvek má název a značku.

atomy – jsou základní částice látek

složení: jádro: obsahuje protony a neutrony

obal: obsahuje elektrony

proton: částice s  kladným nábojem

neutron: neutrální částice

elektron: částice se  záporným nábojem

protonové číslo (Z): udává počet protonů v jádře atomu, v periodické soustavě před značkou prvku (8O).

nukleonové číslo (A): udává součet počtu protonů a neutronů v jádře atomu (16O).

Počet protonů a elektronů v atomu je stejný, nemá náboj.

valenční elektrony: jsou elektrony v nejvzdálenější vrstvě od jádra, účastní se chemické vazby

chemická vazba: je spojení atomů zprostředkované valenčními elektrony

molekula: je částice složená ze dvou nebo více atomů spojených chemickou vazbou (H2, O2, N2).

chemická sloučenina: je látka vzniklá sloučením atomů dvou nebo více prvků (HCl, CO2).

chemický vzorec: udává druh a poměr počtu atomů vázaných ve sloučenině (H2O, NaCl)

Organická chemie

Úvod do organické chemie

Sloučeniny uhlíku, většinou těkavé, hořlavé a nerozpustné ve vodě. Uhlík se váže v organických látkách na H, O, N, S, P. Zdroje – ropa, uhlí, zemní plyn , živé organismy, sloučeniny vyrobené člověkem uměle (synteticky).

Sloučeniny uhlíku

Paliva: a) pevná – (dřevo, uhlí, koks)

b) kapalná – (benzín, motorová nafta)

c) plynná – (zemní plyn, propanbutanová směs)

Hlavním zdrojem paliv jsou přírodní (fosilní) suroviny-uhlí, ropa, zemní plyn.

Fotosyntéza: 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2 (podmínkou je světlo)

C6H12O6=glukóza

Buněčné dýchání: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

Atom uhlíku je čtyřvazný-váže se s jinými atomy čtyřmi vazbami.

Druhy vazeb

jednoduchá C-C

dvojná C=C

trojná CC

Typy řetězců: (uč. s. 27 nakreslit)

1) otevřený

a) nerozvětvený

b) rozvětvený

2) uzavřený (cyklický)

Zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků

1) Ropa

Frakční destilace – z ropy se oddělují jednotlivé frakce (složky), destilace je zahřátí na teplotu varu a zchlazení

plynné uhlovodíky: směs propanu a butanu (palivo-v domácnosti, cestovní vařiče, automobily na LPG.

benzín: palivo spalovacích motorů, rozpouštědlo, čistící prostředek

petrolej: palivo pro letadla, na výrobu benzínu, ke svícení

plynový olej= motorová nafta: palivo dieselových motorů, topná nafta

mazut: palivo (v teplárnách, kotelnách, na lodích)

oleje: mazadla strojních zařízení a motorů , parafin (svíčky, leštidla), vazelíny (mazadla), čisté vazelíny (masti a krémy ve zdravotnictví).

asfalt: povrch vozovek, izolační materiál proti vlhkosti ve stavebnictví

2) Zemní plyn

Využívá se především jako palivo. Jeho hlavní složkou je methan –CH4 (90%). Využívá se jako chemická surovina k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl) a syntézního plynu (směs CO a H2) – surovina pro výrobu organických látek. Přepravuje se buď v kapalné formě (tankery) nebo v plynné formě (plynovody).

3) Uhlí

Využívá se především jako palivo, výhodnější je však jeho zpracování v plynárnách a koksovnách –zahřátí bez přístupu vzduchu na 1000°C=karbonizace.

Produkty:

koks: (výroba Fe, páleného vápna…)

plyn: (koksárenský nebo svítiplyn-k topení)

dehet: (benzen, naftalen)