Zemní plyn

Využívá se především jako palivo. Jeho hlavní složkou je methan –CH4 (90%). Zbytek tvoří ethan, propan, butan, CO2… Zemní plyn se také využívá jako chemická surovina k výrobě vodíku, sazí (pro gumárenský průmysl) a syntézního plynu (směs CO a H2) – surovina pro výrobu organických látek. Přepravuje se buď v kapalné formě (tankery) nebo v plynné formě (plynovody).

Přírodní zdroje uhlovodíků

1) Ropa

Tmavá, oleji podobná kapalina výrazného zápachu, menší hustoty než voda. Zbavuje se hrubých příměsí (písek) a vody, pak následuje frakční destilace v průmyslových destilačních kolonách – na základě rozdílné teploty varu oddělení směsí uhlovodíků s blízkou teplotou varu – frakce.

Produkty destilace ropy a jejich využití:

plynné uhlovodíky: směs propanu a butanu (palivo-v domácnosti, cestovní vařiče, automobily na LPG.

benzín: palivo spalovacích motorů, rozpouštědlo, čistící prostředek

petrolej: palivo pro letadla, na výrobu benzínu, ke svícení

plynový olej= motorová nafta: palivo dieselových motorů, topná nafta

mazut: palivo (v teplárnách, kotelnách, na lodích)

oleje: mazadla strojních zařízení a motorů , parafin (svíčky, leštidla), vazelíny (mazadla), čisté vazelíny (masti a krémy ve zdravotnictví).

asfalt: povrch vozovek, izolační materiál proti vlhkosti ve stavebnictví

Kovy

Fyzikální vlastnosti: elektrická a tepelná vodivost, stříbřitý lesk, kujné, tažné, snadno vytvářejí slitiny. Pevné látky, rtuť (kapalná).

Chemická rovnice:

Př.: Měď reaguje s kyslíkem, vzniká oxid měďnatý.

schéma: Cu + O2—> CuO

chemická rovnice: 2Cu + O2→ 2CuO

Ionty:

a) kation je částice s kladným nábojem Na+ – má méně elektronů než protonů př. Na-e- →Na+

b) anion je částice se záporným nábojem Cl- - má více elektronů než protonů př: Cl+e-→Cl-

Oxidační číslo atomu prvku je rovno náboji iontu (Na+=NaI, O2-=O-II). Může být kladné, záporné, nulové (pokud není součástí sloučeniny – (Na0).

Řada reaktivnosti kovů (viz. s. 43)

zleva nejvíce reaktivní až nejméně reaktivní-ušlechtilé kovy – Cu, Hg, Ag, Au, Pt

Alkalické kovy: jsou prvky 1. skupiny kromě vodíku

Koroze-je fyzikálně chemické působení mezi kovem a prostředím. Je to proces nežádoucí.

Recyklace: výroba kovů z kovového odpadu

Výhody: – spotřeba méně energie, méně odpadních látek, šetří se přírodní suroviny

Schéma výroby Fe ve vysoké peci:

Horní část: Plnění směsí: železné rudy, koksu a vápence – dolní část: vypouštění surového železa a strusky (tzv. odpich). Při výrobě Fe probíhá redukce a oxidace-oxidačně redukční děj (FeIII2O-II3 – oxid železitý, železná ruda)

Redukce: oxidační číslo atomu prvku se zmenšuje FeIII2O3 → Fe0

Oxidace: oxidační číslo atomu prvku se zvětšuje CIIO → CIVO2

Vlastnosti vybraných kovů:

železo (Fe): magnetický kov, na vzduchu málo odolný

Formy Fe:

a) litina: (slévárny), pevná, ale křehká

b) ocel: (ocelárny), méně uhlíku než litina, tvrdá, pružná,

hliník (Al): měkký, lehký, dobře vede teplo a elektrický proud

měď (Cu): je červenohnědá , těžká, velmi dobrý vodič

zinek (Zn): stálý na vzduchu

olovo (Pb): měkký, odolný proti korozi

zlato (Au): stálé na vzduchu, velká hustota, dobrý vodič

stříbro (Ag): je lesklý kov, dobrý vodič

chrom (Cr): lesklý, odolný

nikl (Ni): stříbrobílý, stálý na vzduchu

cín (Sn): odolný vůči korozi

rtuť (Hg): kapalný kov

Titan (Ti): lehký, stálý na vzduchu

Slitiny:

Bronz: slitina Cu, Sn

Mosaz: slitina Cu, Zn

Dural: Al, Cu, Mg, Mn

Pájka: Sn, Pb

Využití kovů: uč. s. 48

Značky dalších kovů:

Na, Mg, K, Ca, Mn, Li, Co, Os

Úvod do organické chemie

Organické látky jsou sloučeniny uhlíku. Jsou většinou těkavé, hořlavé a nerozpustné ve vodě. Uhlík se váže v organických látkách nejčastěji na H, O, N, S, P. Přírodní zdroje – ropa, uhlí, zemní plyn a živé organismy. Patří sem i sloučeniny vyrobené člověkem uměle (synteticky).

Sloučeniny uhlíku

Paliva: a) pevná – (dřevo, uhlí, koks)

b) kapalná – (benzín, motorová nafta)

c) plynná – (zemní plyn, propanbutanová směs)

Hlavním zdrojem paliv jsou přírodní (fosilní) suroviny-uhlí, ropa, zemní plyn.

Fotosyntéza: 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2 (podmínkou je světlo)

C6H12O6=glukóza

Buněčné dýchání: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

Atom uhlíku je čtyřvazný-váže se s jinými atomy čtyřmi vazbami.

Druhy vazeb

jednoduchá C-C

dvojná C=C

trojná CC

Typy řetězců: (uč. s. 27 nakreslit)

1) otevřený

a) nerozvětvený

b) rozvětvený

2) uzavřený