informace

Vážení rodiče,

informace o probíraném učivu budou pravidelně zasílány prostřednictvím “ bakalářů“, elektronickou žákovskou knížkou.

Svobodová J.

od 10.12. do 21.12.

Český jazyk  – Docvičování -  vyjmenovaná slova, pravopis ú,ů ( túra, manikúra, trojúhelník….) Určujeme slovní druhy- ohebné i neohebné.

ČJ- sloh – vyprávění- vánoční a novoroční zvyky a obyčeje

Čtení – tiché a hlasité čtení z čítanky, vyhledávání odpovědí, charakteristika postavy, rozlišování pojmů poezie x  próza,pověst x pranostika x báseň, domácí mimočítanková četba

Matematika – čísla do 1 000 000,porovnávání, zaokrouhlování.Pamětné násobení a dělení, písemné sčítaní, odčítání, násobení, dělení. Finanční gramotnost -peníze, platební karty, rodinný rozpočet….

Mg- kolmice , rovnoběžky. Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda - Vodstvo – testy. Podnebí, počasí, půda,  slepé mapy – vyznačování a zápis podle pokynů.Hospodářství ČR.

Přírodověda -  Příroda v zimě

 

týden od 31.10.do 9.11.

ČJ- Vyjmenovaná slova, slova příbuzná dle učebnice a PS

Pověst, povídka, práce s textem
Matematika :
Písemné dělení jednociferným,
Čtení a zápis čísel, rozvinutý zápis čísel ,
porovnávání čísel do 10 000
Zaokrouhlování str. 40
Písemné sčítání tří sčítanců str.41, písemné odčítání

Mg. – rovnoběžky

Přírodověda : Životní podmínky, rovnováha v přírodě, živočichové

Vlastivěda : opakování- Mapy a plány, orientace v krajině
                      Povrch České republiky- pohoří

týden od 15.10. do 26.10.

ČJ – mluvnice – předpony a předložky, předpona ob-, v-, psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

zdvojené souhlásky – např . bezzubý, oddělení, bezstarostný….

SV- popis jednoduchého pracovního postupu,pozvánka na výstavu

Čtení a LV- pranostiky, mimočítanková domácí četba

M- číselný obor do 10 000

Mg- kolmice

Pří- nekvetoucí rostliny

VL- druhy map, legenda mapy

Přírodověda na 15.10.- KVETOUCÍ ROSTLINY

Vyhledat si informace a opakovat ze sešitu z Prvouky  ze 3. tr. a z učebnice PŘ str. 10. – 14.

Jaké jsou společné znaky kvetoucích rostlin ? Co mají všechny rostliny společného ? Jak rostlin reagují na změnu prostředí? Jak se rostliny pohybují ?

Co znamená slovo fotosyntéza ? Co se děje při fotosyntéze? Co rostlina  vyrábí  a z čeho ? Proč neprobíhá fotosyntéza v zimě?

Co víš o listech rostlin ?

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/list/ucime-se/prezentace.htm

Jak se mohou rozmnožovat kvetoucí rostliny ?  ( alespoň 3 příklady)

Jaké jsou kořeny u rostlin ? Co je úkolem kořenů ?

Jak dělíme rostliny podle stonků? Jaký mají stonky úkol? Jaký stonek mají byliny?

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

Popiš květ kvetoucí rostliny.  Co je opylení?

Jak třídíme plody ? Uveď také příklady.

Rozděl rostliny podle místa růstu a užitku.

Jak říkáme rostlinám, které pěstuje člověk? Jak říkáme rostlinám, které rostou bez zásahu člověka?  Proč jsou některé rostliny chráněné?

Jmenuj 2 jedovaté rostliny  , 2 léčivé a  2 okrasné rostliny. Jak dělíme rostliny podle délky života ?

 

Vlastivěda

Co budu umět?

Kdy vznikla Česká republika?

S jakým státem jsme byli v historii spojeni?

Vyjmenuj  a  ukaž na mapě sousední státy ČR , řekni  jejich hlavní města.

Se kterým státem má ČR nejdelší / nejkratší hranici?

Na jaké historické země se dělí Česká republika?

Kolik má republika krajů?

Vyjmenuj a ukaž na mapě kraje a krajská města.

Které kraje leží na dvou historických území zároveň?

Na jaké 3 části dělíme státní moc?

Kdo utváří zákony?

Na jaké části se dělí parlament? Jak se nazývá dolní komora / horní komora parlamentu?

Kdo je hlavou ČR?

Jak se jmenuje náš současný prezident?

Kde sídlí prezident ČR?

Do které moci bys zařadil prezidenta ČR?

Kdo je to premiér, ministr?

Kam patří Policie a Armáda ČR?

Co má za úkol soudní moc?

Vyjmenuj alespoň 2 druhy soudů.

Co je to Ústava?

Kdo je to hejtman, primátor, starosta?

Přírodověda

Houby – otázky

Čím se houby liší od rostlin?

Kde houby rostou?

Jak se houby rozmnožují?

Jak dělíme houby?

Uveď příklad dvou jedlých hub.

Co je to nejedlá houba? Je jedovatá?

Uveď příklad dvou nejedlých hub.

Která houba rostoucí v ČR je nejjedovatější?

Uveď příklad dvou jedovatých hub.

Jak se nazývá podzemní část houby?

Jak se nazývá celá nadzemní část houby?

Z čeho se skládá plodnice?

Má každá houba prstenec? Uveď příklad.

Jak se houba vyživuje?

Jsou houby člověku prospěšné? Jak?

od 1.10. do 12.10.

ČJ- Stavba slov -Kořen, předpona, přípona,Koncovky slov

Předpony: od-, nad-, pod-, před- , Určuje stavbu slova – předpona, kořen a příponová část v jednoduchých slovech.  Dokáže určit rozdíl mezi předponou a předložkou, správně je píše.

Čtení a lit. výchova – pojmy -spisovatel, básník, kniha, kapitola, ilustrátor, začínáme opět s pravidelnou domácí četbou

Matematika – Písemné násobení jednociferným činitelem , dělení se zbytkem,  slovní úlohy

MG – Různoběžky, rovnoběžky, kolmice

PŘ- Člověk a příroda – ekologie  : Ví , jak třídíme odpady. 

Rostliny, houby– prohlubování poznatků ze 3.ročníku, zápis Houby ze sešitu ze dne 1.10, otázky k učivu přiloženy v novém článku.

Přírodověda a pracovní činnosti – Vylisovat listy.  Sestavit herbář listů.

VL – kraje a krajská města,státní moc,

4.B Svobodová

ČJ – opakování – hlásková a slabičná stavba slov,význam slov ( slova nadřazená, podřazená, souřadná), určování pádů podstatných jmen, slovní druhy ( 1,2, 7,6,10), pravopis ú, ů ( pozor na citoslovce  např. vrkú, bú  a dále např. slovo trojúhelník), nově- názvy států a příslušníků národností : Itálie, Ital, Italové, italština, Švédské, Švéd, Švédové, švédština…..

M – procvičovat počtářské chvilky přes Fo,opakovat násobilku, pamětné sčítání a odčítání do 1000, umět používat matematické názvy ( sčítanec,menšenec, menšitel, dělitel…….)

Mg- opak : jednoduché  konstrukční úloh dle zadání v PS a v učebnici

PŘ – pojem  Ekosystémy, Houby

VL- Kraje a krajská města