od 23.5. do 7.6.

M-  opakujeme a procvičujeme :násobení a dělení mimo obor násobilek, dělení se zbytkem,  písemné sčítání a odčítání, probrané typy slovních úkol

g- střed úseček,trojúhelníky, čtyřúhelniky, kruh kružnice, nově konstrukce trojúhelníka

ČJ – Máme úmět mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, výjmenovaná slova, slovní druhy, slabiky bě,pě,vě,mě, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, nově Souvětí, věta jednoduchá , základní skladebné dvojice.  PS od str. 38

Diktáty a pravopis. cvičení  z probraného učiva

Čtení – četba encyklopedií, čítanka, učebnice PRV

Prvouka :  téma Lidské tělo