Informace k obnovení osobní účasti žáků 1.-5. ročníku ve škole od 25.5.2020

Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,

 od 25. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve výuce.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 • Docházka není povinná.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den takto:

1.A 8.00 – 11.00 

1.B 8.00 – 11.15

2.A 8.00 – 11.30

2.B 8.00 – 11.45

3.A 8.00 – 12.00

3.B 8.00 – 12.15

4.A 8.00 – 12.30

4.B 8.00 – 12.45

5.A 8.00 – 13.00

5.B 8.00 – 13.15 

 • Distanční online výuka již nebude pro žáky 1. stupně zajišťována. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, již nebudou dostávat domácí úkoly. Žáci, kteří se nebudou zúčastňovat výuky, budou pracovat doma samostatně formou zadaných úkolů.

 •  Je nutno přihlásit Vaše dítě k výuce třídnímu učiteli do 18. 5. 2020. 

a) ANO – můj syn/dcera se bude účastnit výuky od 25.5.2020

b) NE – můj syn/dcera se nebude účastnit výuky od 25.5.2020

 • Dodatečné přihlášení již nebude možné.

 • Docházka bude evidovaná a absence bude vyřizována podle školního řádu prostřednictvím Bakalářů.

 • Školní stravování bude poskytováno od 25.5.2020.

 • Všechny důležité organizační a hygienické pokyny najdete níže a je nutné s nimi detailně seznámit i Vaše děti.

 • Při prvním vstupu žáka do školy předkládá žák učiteli podepsané “Čestné prohlášení” (viz příloha). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Školní družina

 • Ranní družina není poskytována. 

 • Odpolední družina je poskytována formou skupin pouze pro žáky 1. – 3. ročníku do 16.00 hodin.

 • Je nutno přihlásit Vaše dítě do školní družiny třídnímu učiteli do 18. 5. 2020. 

a) ANO – můj syn/dcera se bude účastnit ŠD od 25.5.2020

b) NE – můj syn/dcera se nebude účastnit ŠD od 25.5.2020

Dodatečné přihlášení již nebude možné.

Školní jídelna

 • Od pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz školní jídelny.  

 • Vaše děti se mohou nahlásit do středy 20. 5. 2020 do 13.00 hodin. Svačinky budou obnoveny dle zájmu žáků.

 • Výdej obědů bude probíhat od 11.00 do 13.15 hodin.

 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí setkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 • Hlaste se individuálně p. Krulové na tel. 515 333 173.

Hodnocení výsledků žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází hodnocení výsledků:

 • z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 • Dne 14. 5. 2020 bude v Bakalářích zveřejněno hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3.čtvrtletí šk. roku 2019-20.

Cesta do školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 •  Žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A,B – 7.45 hod.

2.A,B – 7.50 hod.

3.A,B – 7.55 hod.
4.A,B – 7.45 hod.

5.A,B – 7.55 hod. – žáci 5. ročníku čekají u bočního vchodu k tělocvičně

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • 3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně.

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsané přiložené “Čestné prohlášení”.příloha_čestné_prohlášení

 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Pokud nemáte možnost tisku, je možno tiskopis vyzvednout ve škole po předchozí tel. domluvě s třídním učitelem.

Děkujeme za trpělivost a podporu.

 

Informace k obnovení osobní účasti žáků 9. ročníku ve škole od 11.5.2020 za účelem přípravy na přijímací zkoušky

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 • Docházka není povinná.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.  

 • Obsahem výuky je učivo matematiky a českého jazyka, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

 • Výuka bude probíhat každé pondělí ve dvou blocích a to takto:

9.A

8.00 – 9.30 – český jazyk, p. uč. Schlesingerová

9.45 – 11.15 – matematika, p. uč. Maiová

V učebně 9.A

9.B

8.00 – 9.30 – matematika, p. uč. Řeřucha

9.45 – 11.15 -  český jazyk, p. uč. Schlesingerová

V učebně F

 • Je nutné nahlásit žáka do 7. 5. 2020. 

a) ANO – můj syn/dcera se bude účastnit výuky od 11.5.2020

b) NE – můj syn/dcera se nebude účastnit výuky od 11.5.2020

 • Dodatečné přihlášení již nebude možné.

 • Docházka bude evidovaná a absence bude vyřizována podle školního řádu prostřednictvím Bakalářů.

 • Školní stravování nebude poskytováno do 22.5.2020.

 • Všechny důležité organizační a hygienické pokyny najdete níže a je nutné s nimi detailně seznámit i Vaše děti.

 • Při prvním vstupu žáka do školy předkládá žák učiteli podepsané “Čestné prohlášení” příloha_čestné_prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Hodnocení výsledků žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází hodnocení výsledků:

 • z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 • Dne 14. 5. 2020 bude v Bakalářích zveřejněno hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3. čtvrtletí šk. roku 2019-20.

Cesta do školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 •  Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník 

9.A – 7.50 hodin – p. uč. Schlesingerová

9.B – 7.55 hod. – p. uč. Řeřucha – žáci 9.B čekají u bočního vchodu k tělocvičně

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsané přiložené “Čestné prohlášení”.příloha_čestné_prohlášení

 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.   

 • Pokud nemáte možnost tisku, je možno tiskopis vyzvednout ve škole po předchozí tel. domluvě.

Děkujeme za trpělivost a podporu

 

Online přestup žáků do 6. ročníku ZŠ Miroslav pro školní rok 2020-21

Vážení rodiče,vzhledem k mimořádné situaci budeme vyřizovat přestup žáků do 6.ročníku ZŠ Miroslav pro školní rok 2020-21 elektronicky, již v měsíci dubnu.

1. krok

Odkaz na elektronickou přihlášku:

ZapisyOnline 930x180Vyplníte formulář, který je jednotný pro zápis do 1. ročníku i pro přestup do jiné školy.

Vyplnění ukončíte kliknutím na Odeslat.

2. krok

Na zadaný e-mail Vám byla automaticky doručena zpráva, kterou zbývá dokončit.

Na níže uvedeném odkazu stáhněte částečně vyplněnou žádost o přestup a doplňte požadované údaje.

Po vyplnění si žádost uložte a vytiskněte

3.krok

Odkaz na Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vytiskněte a vyplňte Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

4.krok

ZŠ Miroslav doručte:

 • Vytisknutou a podepsanou žádost o přestup

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Upřednostníme, pokud je to možné, podání přihlášky elektronicky (datová schránka, elektronický podpis).

Pokud tuto možnost nemáte, zašlete žádost poštou na adresu: 

Základní škola Miroslav

Třináctky 135/19

671 72 Miroslav

a zcela mimořádně ji můžete předat osobně, po domluvě na tel. 760 736 113.

Škola vydá do 14 dnů „Rozhodnutí o přestupu“, opatřené elektronickým podpisem a odešle je na e mailovou adresu, kterou jste uvedli v žádosti.

Žádosti doručte prosím Základní škole Miroslav, nejpozději do 30. dubna 2020.

Děkuji

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Matematická soutěž Pangea – školní kolo 2020

pangeaPangea patří k nejnovějším mezinárodním  matematickým soutěžím. Na naší škole se letos počtvrté zapojilo 66 žáků  a soutěžili online, maximální počet bodů je 71.

Více o této soutěži najdete na https://www.pangeasoutez.cz/

4. ročník

 1. Jelínek Matěj – 4.A – 44 bodů
 2. Novotná Kristýna – 4.B – 41 bodů
 3. Benešová Lenka- 4.A – 35 bodů

5.ročník

 1. Dvořák Daniel – 5.A – 53 bodů
 2. Vlčková Tereza – 5.B – 47 bodů
 3. Šmídová Linda – 5.B – 42 bodů

6. ročník

 1. Kubík Ondřej – 6.B – 54 bodů
 2. Schořová Eliška – 6.B – 41 bodů
 3. Čurdová Karolína  – 6.B – 40 bodů

7. ročník

 1. Sterziková Johana – 7.B – 22 bodů
 2. Křepela Dan- 7.A  a Stix Patrik – 7.B – 20 bodů
 3. Křepela Lukáš – 7.A -19 bodů

8. ročník

 1. Hanzel Tomáš – 8.A – 30 bodů
 2. Hlávka Marek – 8.A – 28 bodů
 3. Brick Jakub – 8.A a Ryšavá Lenka – 8.B – 27 bodů

9. ročník

 1. Paolella Maria – 9.B – 34 bodů
 2. Horák Vojtěch – 9.A – 29 bodů
 3. Březina David – 9.A a Paolella Teresa – 9.B – 29 bodů

Gratulujeme k úspěchu:)))

Vyučující matematiky

Sběr papíru

newspapers-2586624_1920Z důvody přerušení výuky je zrušen sběr papíru bez náhradního termínu.

Pokud se nezmění výkupní ceny starého papíru a kartonu, nebude naše škola již sběr organizovat. V případě změny Vás budeme informovat půl roku dopředu.

Zrušené akce školy

ban-4949657_1920Z důvody přerušení výuky jsou zrušeny tyto akce naší školy bez náhradního termínu:

Žákovské soutěže – školní i okresní kola

Absolventské práce žáků 9. ročníku

Školní akademie

 

Zápis do 1. ročníku 2020-21 bez přítomnosti dětí

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením Vás žádám:

 1. Přihláška k zápisu

 • Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce a přílohu GDPR zašlete podepsanou a naskenovanou jako přílohu e-mailu, na adresu: zs.miroslav@orgman.cz.

 • Můžete také využít datovou schránku, ID: hzgg66d.

 • Přihlášky k zápisu“ zasílejte prosím v období od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020.

 • Po přijetí žádosti, vydá škola do 14 dnů „Rozhodnutí“ a to vám bude zasláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

 • Protože jsme škola s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí, proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí (v souladu s „Opatřením MŠMT“).

 1. Žádost o odklad

 • Žádost o odklad zašlete podepsanou a naskenovanou jako přílohu e-mailu, také na adresu: zs.miroslav@orgman.cz.

 • Můžete také využít datovou schránku, ID: hzgg66d.

 • Pokud již máte obě doporučení o odkladu (lékař, pedagogicko psychologická poradna), zašlete je také naskenované e-mailem.

 • Pokud doporučení ještě nemáte vyřízena, tak vzhledem k mimořádné situaci bude správní řízení o odkladu školní docházky přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo potvrzení lékaře.

 • Po přijetí žádosti, vydá škola do 14 dnů „Rozhodnutí odkladu“ nebo o „Přerušení řízení“ a to vám bude zasláno elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při přihlášení k zápisu.

Tiskopisy jsou uloženy na webu: http://www.zsmiroslav.cz/bakalari/zapis-do-1-rocniku/

Musíme být trpěliví, čekat jak se bude dále situace vyvíjet a věřit, že 1. září slavnostně zahájíme nový školní rok.

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka ZŠ Miroslav

Tel.: 736 760 113

E-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

Úprava zahrady školní družiny

90174868_2612523215697551_5520380770457223168_nDobrých zpráv není nikdy dost. Velké poděkování patří p. Ing. Suchánkovi, novému řediteli SMM Miroslav, zaměstnancům SMM Miroslav a pánům školníkům naší školy za vstřícnost, ochotu, pečlivost a rychlost při údržbě zahrady školní družiny. Využili jsme nucené nepřítomnosti našich žáků, odvezli nepraktický šterk z okolí umělé sportovní plochy, odizolovali vnější zeď, navezli hlínu, vyseli trávu a vyměnili písek v pískovišti. Tak ještě trochu přízně přírody, aby se trávě dařilo a zahrada byla připravená na naše nejmenší žáky, na které už se moc těšíme.

Mgr. Jana Kadlecová

Zpřístupnění obsahu Didakta pro žáky

DidaktaPro přihlášení využijte tento odkaz
Login: crna111@didakta.cz
 
Heslo: N8Cg2V
(Po načtení stránky www.didakta.cz se objeví okno pro zadání přihlašovacích údajů. Login i heslo prosím nevepisujte, ale vložte pomocí klávesové zkratky CTRL+C a následně CTRL+V do jednotlivých polí. 1 pole pro vložení Loginu a 2 pole pro Heslo. Dbejte prosím na vkládání pouze samotného loginu a hesla, pozor na znaky navíc)

Nástroje a zdroje online výuky žáků

learn-3653430_1920Vážení rodiče, milí žáci,

protože nás čeká období domácího samostudia, posíláme Vám přehled užitečných odkazů pro výuku online:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/

7) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

8) http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8

9) https://nadalku.msmt.cz/cs

10) https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projekt-ucitelka/

11) https://redmonster.cz/kurzy

Uzavření školní jídelny

Vážení strávnící,

od úterý 17. 3. 2020 až do odvolání bude uzavřena školní jídelna ZŠ Miroslav v DPS Miroslav.

V pondělí 16.3. můžete odebrat nahlášený oběd pouze do jídlonosičů.

 Děkujeme za pochopení

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
na požádání Vám  vystavíme Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Upřednostňujeme elektronickou komunikaci.

Kontaktujte nás na kadlecovaj@zsmiroslav.cz a my Vám pošleme vyplněnou Žádost o ošetřovné  s elektronickým podpisem.

Svému zaměstnavateli ji můžete zaslat také elektronicky.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku 2020-21

schultute-1499057_1920Termín zápisu se zatím nemění, ale podle vyvíjející se situace se může posunout až na konec dubna. Budete informováni prostřednictvím našeho webu, facebooku a městského rozhlasu.

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu je stanoven na 3. dubna 2020, 14 – 17 hodin v malé budově základní školy.

Prvním krokem je online rezervace konkrétního času zápisu. S online rezervací stačí rodičům s budoucím prvňáčkem přijít do školy a užít si zde bez starostí svůj první důležitý den ve škole v naprostém klidu bez čekání a bez stresu.

Systém pro přihlášení k zápisu bude otevřen od  1. 3. do 31. 3 2020.

na adrese: https://zsmiroslav.zapisdoprvni.cz/

Zápis proběhne souběžně ve více třídách a tak v jednom časovém úseku, přibližně v délce 15 minut se může přihlásit 5 dětí. Z nabídky termínů si vyberte, který vám nejlépe vyhovuje. Program je nastaven tak, že větší počet dětí na jednu dobu nedovolí zapsat, tak nemusíte mít obavu, že danou dobu přijde více dětí. Všimněte si, časových intervalů po 1 minutě, např. 1. žák 14,00, druhý 14,01 atd., k minutovým rozdílům nepřihlížejte, program je nastaven tak, že na určitou dobu lze zapsat pouze jedno dítě. Pro celou skupinu platí čas 14 hodin. Pro další skupinu 14.15 stejně i pro další skupiny.

Po vyplnění formuláře obdržíte prostřednictvím webové aplikace na svůj email potvrzení rezervace termínu zápisu.

Přihlášení je intuitivní, snadné a trvá opravdu jenom chvilku. Číslo karty pojištěnce – myslí se karta dítěte.

U zápisu předložíte:

1. Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání:

Nelze ji posílat elektronicky, musí být podepsaná.

2. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky – vytištěnou žádost o odklad, případně vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a lékaře.

3. Občanský průkaz zákonného zástupce

4. Rodný list dítěte

Případné informace poskytne na telefonním čísle 515 333 123 nebo 736 760 113

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce 2020_21

Žádost-o-odklad-školní-docházky-20_21

 

Samostudium v době nepřítomnosti žáků ve škole

bakVážení rodiče,

v době nepřítomnosti žáků ve škole budou všichni pedagogičtí pracovníci zajištovat výuku Vašich dětí formou samostudia.

Úkoly pro žáky 1. stupně budou zadávat třídní učitelky na Nástěnku třídy v záložce Komens.

Úkoly pro žáky 2. stupně budou zadávat jednotliví vyučující formou domácích úkolů z jednotlivých předmětů mimo výchov ( Vo, Vz, Vv, Hv, Pč, Tv).

Úkoly budou zadány vždy v pátek na celý následující týden, včetně příloh, např. pracovních listů a každý vyučující si stanoví formu kontroly, např. zaslání na e-mail učitele nebo odpovědí v systému Bakaláři – Domácí úkol s elektronickým odevzdáním.

Sledujte prosím pečlivě aplikaci Bakaláři.

V případě problémů s připojením nebo při ztrátě hesla nás kontaktujte telefonicky.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Od středy 11. 3. 2020 se dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví zakazuje do odvolání osobní přítomnost žáků ve škole (dokument najdete níže).

Opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění.

Totéž platí pro školní družinu a školní jídelnu, stravování je automaticky odhlášeno od 11.3.

VÝUKA BUDE ZAJIŠTĚNA ELEKTRONICKY v omezeném rozsahu.

O dalším postupu budou zákonní zástupci informováni na webu, facebooku a prostřednictvím Bakalářů.

Miroslavský slavíček 2020

České a hlavně moravské lidové písně jsou naším národním dědictvím a provází nás od útlého dětství. V dnešní době se nám lidová píseň trochu vytrácí z rodin i školních lavic, proto mám snahu u nás podpořit hudební tradice a umělecké činnosti dětí v oblasti folklóru a uskutečnila jsem první ročník soutěže v sólovém zpěvu lidových písní nazvané Miroslavský slavíček. Školní kolo pro žáky 1. stupně ZŠ proběhlo 5. března v odpoledních hodinách. Přihlásilo se na 30 zpěváků a zpěvaček a  každý si připravil jednu lidovou píseň, kterou bez doprovodu zazpíval před tříčlennou porotou. Do poroty zasedli pedagogové i hudebníci, jmenovitě Mgr. Ludmila Schlesingerová, Mgr. Miloslava Růžičková a  Jan Hlaďo. Hostem soutěže byl i dlouholetý pedagog ZUŠ Hrušovany n/Jevišovkou a muzikant pan Ladislav Zapletal.  Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích a tady jsou výsledky:

Miroslavský slavíček 1I. Kategorie (1. ročník)    

1. místo    Amálie Nováková

2. místo    Marie Drastíková

3. místo    Pavlína Jeřábková

zvláštní cena poroty- Stela Venutová

 

Miroslavský slavíček 2II. Kategorie (2. ročník)

1. místo    Nicol Schlesingerová

2. místo    Pavlína Pravdíková

                  Ema Šimšová

3. místo    Tereza Formannová

 

Miroslavský slavíček 3
III. Kategorie (3. a 4. ročník)

1. místo  Lenka Benešová

2. místo  Matyáš Vrba

3. místo  Kateřina Nováková

                Lucie Vančurová

zvláštní cena poroty – Kryštof Sterzik

 

 

Miroslavský slavíček 4IV. Kategorie (5. ročník)

1. místo Eliška Dostálová

2. místo Zuzana Balíková

 

 

Vítězům pogratulovala a diplomy předala paní ředitelka školy Mgr. Jana Kadlecová, která má ke zpěvu také velmi blízko. Za ceny pro vítěze a sladkosti pro soutěžící děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ. Vítězové školního kola budou naši školu reprezentovat v okresním kole Znojemského slavíčka, který má již dlouholetou tradici a uskuteční se v polovině dubna ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Děkuji učitelkám 1. stupně ZŠ za přípravu dětí na soutěž a postupujícím zpěváčkům přeji mnoho úspěchů ve Znojmě.

Mgr. Jana Benešová

Sběr papíru, drobného elektrozařízení, baterií a tonerů 16. a 17. dubna 2020

Sběr papíru a také elektrozařízení proběhne ve dnech 16. a 17. dubna  (čtvrtek a pátek) v době od 7.00 do  8.00 hodin a ve čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin.

newspapers-2586624_1920Žáci přinesou papír roztříděný na noviny, časopisy a  kancelářský papír řádně svázaný.

POZOR – KARTONY JIŽ NESBÍRÁME z důvodu změn ve výkupu. Za odevzdaný karton bychom museli platit 0,80 Kč/kg.

Sběrné místo – školní hřiště.

Škola sbírá průběžně během školního roku také drobná elektrozařízení jako jsou rádia, kalkulačky, telefony apod., tonery, cartridge a baterie.

Za každé „kilečko“ papíru předem děkujeme!

KAVÁRNIČKA PRO RODIČE: Nebuď oběť – rizika internetu a komunikačních technologií

bullying-4378156_1920Zveme Vás na bezplatnou besedu na téma rizika internetu a komunikačních technologií vedenou odborníkem z praxe Mgr. Lukášem Látalem, která se koná v úterý 24. 3. 2020 od 17.00 hodin v hlavní budově ZŠ Miroslav v přízemí.
V rámci školení se účastníci seznámí se základními riziky internetu a komunikačních technologií jako kyberšikana, kybergrooming, sociální sítě, sexting, hoaxy atd., se kterými se mohou děti při pohybu ve virtuálním světě setkat. Kurz účastníkům poskytne rady, jak těmto rizikům předcházet, případně odhalovat symptomy kyberšikanovaného dítěte, jak k virtuálnímu světu dětí přistupovat a jak je účinně chránit při jejich využívání moderních technologií, sociálních sítí, při používání mobilního telefonu i při hraní her. Představíme také nové kazuistiky, doporučení, reálné případy zneužití moderních technologií z praxe. Závěr přednášky bude patřit dotazům a diskuzi.