INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

v souladu s aktualizovaným usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 (aktualizace k 27. 5. 2020) je  od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím

 • Socializační aktivity.

 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 • S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 • Docházka není povinná.

 • Distanční výuka bude i nadále jako hlavní součást vzdělávání zachována.

 • Stravování bohužel nejsme schopni z důvodu složitých preventivních opatření zajistit.

 • Všechny důležité organizační a hygienické pokyny najdete níže a je nutné s nimi detailně seznámit i Vaše děti.

 • Při prvním vstupu žáka do školy předkládá žák učiteli podepsané “Čestné prohlášení” příloha_čestné_prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Vyjádření zájmu o docházku je nutné nahlásit prostřednictvím ANKETY nejpozději do pondělí 1. 6. 2020. Vyberte jednu z možností.

a) Můj syn/dcera se BUDE účastnit výuky od 8. 6. 2020

b) Můj syn/dcera se NEBUDE účastnit výuky od 8. 6. 2020

 • Docházka bude evidovaná a absence bude vyřizována podle školního řádu prostřednictvím Bakalářů.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ANKETY - Návod k vyplnění ankety

 • Informaci o probíhajících anketách uvidíte po přihlášení do  Webové aplikace v počítači na úvodní straně v obdélníku Upozornění.

 • Kliknete na odkaz nevyplněné ankety nebo v hlavní nabídce zvolte Ankety a Vyplňování anket.

 • Vidíte název ankety, popis, počet otázek a termín, do kdy je možné na anketní otázky odpovědět.
  Kliknutím na „tužku“ v pravém horním rohu začnete s vyplňováním.

 • Nejprve se zobrazí text na Úvod. Po přečtení klikněte na tlačítko Dále nebo (Strana 1).
  Zobrazí se otázky včetně možných způsobů odpovědi.

 • Po zodpovězení otázek opět klikněte na tlačítko Dále nebo (Závěr) a anketu uložte Uložit (v dolní části vlevo).

ORGANIZACE VÝUKY

 • Konzultace budou probíhat v každém ročníku 1 krát týdně v uvedený den

Pondělí 8.6. 9.A, B – žáci, kteří se neúčastní přijímacích zkoušek
Úterý 9. 6. 8.A,B
Středa 10. 6.  7.A, B, C
Čtvrtek 11. 6. 6.A, B
Pondělí 15.6. 9.A, B
Úterý 16. 6. 8.A,B
Středa 17. 6.  7.A, B, C
Čtvrtek 18. 6. 6.A, B
Pondělí 22.6.  9.A, B
Úterý 23.6. 8.A, B
Středa 24. 6. 7.A, B, C
Čtvrtek 25. 6.  6.A, B

 • Podrobné informace Vám sdělíme až po vyhodnocení ankety ve středu 3. 6. 2020.

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Cesta do školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 •  Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník – třídní učitel.

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • 3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsané přiložené “Čestné prohlášení”. příloha_čestné_prohlášení

 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.   

 • Pokud nemáte možnost tisku, je možno tiskopis vyzvednout ve škole po předchozí tel. domluvě.

Děkujeme za trpělivost a podporu

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz