Informace k obnovení osobní účasti žáků 1.-5. ročníku ve škole od 25.5.2020

Vážení rodiče žáků 1. – 5. ročníku,

 od 25. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve výuce.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 • Docházka není povinná.

 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.

 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den takto:

1.A 8.00 – 11.00 

1.B 8.00 – 11.15

2.A 8.00 – 11.30

2.B 8.00 – 11.45

3.A 8.00 – 12.00

3.B 8.00 – 12.15

4.A 8.00 – 12.30

4.B 8.00 – 12.45

5.A 8.00 – 13.00

5.B 8.00 – 13.15 

 • Distanční online výuka již nebude pro žáky 1. stupně zajišťována. Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, již nebudou dostávat domácí úkoly. Žáci, kteří se nebudou zúčastňovat výuky, budou pracovat doma samostatně formou zadaných úkolů.

 •  Je nutno přihlásit Vaše dítě k výuce třídnímu učiteli do 18. 5. 2020. 

a) ANO – můj syn/dcera se bude účastnit výuky od 25.5.2020

b) NE – můj syn/dcera se nebude účastnit výuky od 25.5.2020

 • Dodatečné přihlášení již nebude možné.

 • Docházka bude evidovaná a absence bude vyřizována podle školního řádu prostřednictvím Bakalářů.

 • Školní stravování bude poskytováno od 25.5.2020.

 • Všechny důležité organizační a hygienické pokyny najdete níže a je nutné s nimi detailně seznámit i Vaše děti.

 • Při prvním vstupu žáka do školy předkládá žák učiteli podepsané “Čestné prohlášení” (viz příloha). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

S pozdravem

Mgr. Jana Kadlecová, ředitelka školy

tel.: 736 760 113

e-mail: kadlecovaj@zsmiroslav.cz

ORGANIZAČNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Školní družina

 • Ranní družina není poskytována. 

 • Odpolední družina je poskytována formou skupin pouze pro žáky 1. – 3. ročníku do 16.00 hodin.

 • Je nutno přihlásit Vaše dítě do školní družiny třídnímu učiteli do 18. 5. 2020. 

a) ANO – můj syn/dcera se bude účastnit ŠD od 25.5.2020

b) NE – můj syn/dcera se nebude účastnit ŠD od 25.5.2020

Dodatečné přihlášení již nebude možné.

Školní jídelna

 • Od pondělí 25.5.2020 bude obnoven provoz školní jídelny.  

 • Vaše děti se mohou nahlásit do středy 20. 5. 2020 do 13.00 hodin. Svačinky budou obnoveny dle zájmu žáků.

 • Výdej obědů bude probíhat od 11.00 do 13.15 hodin.

 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí setkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

 • Hlaste se individuálně p. Krulové na tel. 515 333 173.

Hodnocení výsledků žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází hodnocení výsledků:

 • z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 • podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 • podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 • Dne 14. 5. 2020 bude v Bakalářích zveřejněno hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 3.čtvrtletí šk. roku 2019-20.

Cesta do školy

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

 • Dodržení odstupů 2 metry.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

 •  Žáky před školou vyzvedává třídní učitelka v těchto časech:

1.A,B – 7.45 hod.

2.A,B – 7.50 hod.

3.A,B – 7.55 hod.
4.A,B – 7.45 hod.

5.A,B – 7.55 hod. – žáci 5. ročníku čekají u bočního vchodu k tělocvičně

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

 • 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 • 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

 • 3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 • 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

 • b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně.

 • 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 • 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 • 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 • 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 • Při prvním vstupu do školy předkládá žák zákonným zástupcem podepsané přiložené “Čestné prohlášení”.příloha_čestné_prohlášení

 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 • Pokud nemáte možnost tisku, je možno tiskopis vyzvednout ve škole po předchozí tel. domluvě s třídním učitelem.

Děkujeme za trpělivost a podporu.